CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B

SUY NIỆM - Jan 16/01/2021

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B

Ga 1,35-42

"Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người" (Ga 1,39)

Suy niệm: Qua lời giới thiệu của Gioan, hai môn đệ của ông đã đi theo Ðức Giêsu. Anrê, một trong hai vị tiên khởi, sau khi đã gặp được Ðức Giêsu rồi lại giới thiệu cho anh mình là Simon Phêrô. Philípphê cũng giới thiệu cho Nathanaen sau khi ông đã đi theo Chúa.

Ðộng lực thúc đẩy người môn đệ đi làm chứng là tình yêu Ðức Giêsu, sau khi đã gặp được Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con: hãy làm chứng nhân cho Thầy. Chúa ơi, làm sao có thể chúng con thực thi được mệnh lệnh này, nếu chúng con chưa một lần gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm nghiệm. Xin Ðấng Phục sinh tỏ mình ra cho chúng con, để chúng con có thể giới thiệu về Ngài. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng