CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B

SUY NIỆM - Oct 24/10/2021

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Mc 10,46-52

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy" (Mc 10,51b)

 

 

Suy niệm: Lời kêu van của người mù: "Lạy Con vua Ðavít xin thương xót tôi". Cho thấy dân chúng tin Ðức Giêsu là Ðấng Cứu Thế là đấng khôi phục và giải phóng dân tộc. Nhưng khi Ðức Giêsu chữa lành cho người mù được sáng mắt. Ngài muốn hướng người ta về sứ mệnh dích thực của Ngài là cứu độ muôn dân. Ngài đến để giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và tối tăm của sự dữ. Như thế, tin vào Ðức Giêsu, con người mới được ánh sáng, được giải phóng và được tự do làm con Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thi ân cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con được bao nhiêu còn tuỳ theo chúng con biết đón nhận và tin vào tình thương của Chúa. Cuộc sống của chúng con sẽ ở mãi trong tình trạng mù tối và bất hạnh, nếu chúng con không tin vào Chúa, không cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, để Chúa cho chúng con ánh sáng mà nhận ra ý nghĩa và giá trị đích thực của đời mình. Amen.

ĐGM Giuse Nguyễn Năng