CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A

SUY NIỆM - Nov 15/11/2020

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm A

 Mt 25,14-30

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ,  ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi" (Mt 25,21)

Suy niệm: Ðức Giêsu dạy chúng ta bài học về bổn phận của những người Kitô hữu: trung tín trong từng việc, kể cả việc nhỏ, nghĩa là chu toàn mọi bổn phận được giao phó, Chúng ta đã được lành nhận những ân sủng: tài năng, thời giờ, sức khoẻ… Ðó là những nén bạc mà chúng ta có bổn phận làm lợi thêm.

Như vậy, để được cứu rỗi, không phải chỉ sống theo giới răn, nhưng còn phải tìm và làm việc theo đường hướng, theo ý Thiên Chúa mong muốn.

Một người Kitô hữu không chịu đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống, thì cũng giống như người đầy tớ bất trung, chẳng sinh lợi được gì cho Chúa, cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua dụ ngôn của bài Tin mừng, Chúa cho chúng con hiểu được rằng: Tất cả những gì chúng con đã lãnh nhận, chúng con phải có bổn phận làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái. Xin cho chúng con không bao giờ tránh né hay lười biếng, để chúng con không phải lãnh án phạt khủng khiếp trong ngày phán xét của Chúa. Amen.

GM Giuse Nguyễn Năng