Chầu Thánh Thể và Canh Thức Năm Đức Tin

Chầu Thánh Thể và Canh Thức Năm Đức Tin

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

“Canh thức Năm Đức Tin và Chầu Thánh Thể” là chủ đề chương trình chầu Thánh Thể trong tháng 11 này.

"Canh thức Năm Đức Tin và Chầu Thánh Thể" là chủ đề chương trình chầu Thánh Thể trong tháng 11 này. Cứ mỗi thứ sáu đầu  tháng vào lúc 19:00, giáo dân trong xứ lại tụ họp lại và cùng nhau, chiêm ngắm và suy tôn Thánh Thể, qua những lời kinh và nhất là  qua 20 Màu Nhiệm : Vui-Sáng-Thương-Mừng.

Cha An tôn đang dâng lời nguyện trước Thánh Thể

Cha Antôn và công đoàn đang hướng về Thánh Thể

Cha Antôn dương cao Mặt nhật Thánh Thể để cộng đoàn chiêm ngưỡng và suy tôn.

Xem thêm hình ảnh xin nhấm vào đây: xem ảnh

MVTTGX