CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2014

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2014

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Chương trình ngắm và đi Đàng Thánh Giá mùa chay Thánh 2014

Thứ

Ngày/Giờ

Nội dung

Thực hiện

Thứ Sáu

 07-03-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 3

Thứ Hai

 10-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 01:  Khu giáo 1

  Ngắm thứ 02:  Khu giáo 2

  Ngắm thứ 03:  Khu giáo 3

  Ngắm thứ 04:  Khu giáo 4

  Ngắm thứ 05:  Khu giáo 5

Thứ Tư

 12-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 06:  Khu giáo 6

  Ngắm thứ 07:  Gđ PTTT

  Ngắm thứ 08:  CBM CG

  Ngắm thứ 09:  Hđ Đaminh

  Ngắm thứ 10:  Legio Mariae

Thứ Sáu

 14-03-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 4

Thứ Hai

 17-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 11:  Khu giáo 1

  Ngắm thứ 12:  Khu giáo 2

  Ngắm thứ 13:  Khu giáo 3

  Ngắm thứ 14:  Khu giáo 4

  Ngắm thứ 15:  Khu giáo 5

Thứ Tư

 19-03-2014

 

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 01:  Khu giáo 6

  Ngắm thứ 02:  Gđ PTTT

  Ngắm thứ 03:  CBM CG

  Ngắm thứ 04:  Hđ Đaminh

  Ngắm thứ 05:  Legio Mariae

Thứ Sáu

 21-03-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 5

Thứ Hai

 24-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 06:  Khu giáo 1

  Ngắm thứ 07:  Khu giáo 2

  Ngắm thứ 08:  Khu giáo 3

  Ngắm thứ 09:  Khu giáo 4

  Ngắm thứ 10:  Khu giáo 5

Thứ Tư

 26-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 11:  Khu giáo 6

  Ngắm thứ 12:  Gđ PTTT

  Ngắm thứ 13:  CBM CG

  Ngắm thứ 14:  Hđ Đaminh

  Ngắm thứ 15:  Legio Mariae

Thứ Sáu

 28-03-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 6

Thứ Hai

 31-03-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 01:  Khu giáo 1

  Ngắm thứ 02:  Khu giáo 2

  Ngắm thứ 03:  Khu giáo 3

  Ngắm thứ 04:  Khu giáo 4

  Ngắm thứ 05:  Khu giáo 5

Thứ Tư

 02-04-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 06:  Khu giáo 6

  Ngắm thứ 07:  Gđ PTTT

  Ngắm thứ 08:  CBM CG

  Ngắm thứ 09:  Hđ Đaminh

  Ngắm thứ 10:  Legio Mariae

Thứ Sáu

 04-04-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 1

Thứ Hai

 07-04-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 11:  Khu giáo 1

  Ngắm thứ 12:  Khu giáo 2

  Ngắm thứ 13:  Khu giáo 3

  Ngắm thứ 14:  Khu giáo 4

  Ngắm thứ 15:  Khu giáo 5

Thứ Tư

 09-04-2014

 

17giờ00

Ngắm Sự Thương Khó

  Ngắm thứ 01:  Khu giáo 6

  Ngắm thứ 02:  Gđ PTTT

  Ngắm thứ 03:  CBM CG

  Ngắm thứ 04:  Hđ Đaminh

  Ngắm thứ 05:  Legio Mariae

Thứ Sáu

 11-04-2014

17giờ00

Đi Đàng Thánh Giá

        Khu giáo 2

 

Phú Hoà ngày 02 tháng 03 năm 2014

          Tm HĐMV Gx Phú Hoà

      Bart. Lê Sơn Hà