Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh

Uncategorized - Aug 23/08/2014

Mùa Chay không có nghĩa là Mùa Kiêng Thịt, nhưng là mùa hoán cải, mùa canh tân tâm hồn, mùa quay trở về với Chúa.

Mùa Chay không có nghĩa là Mùa Kiêng Thịt, nhưng là mùa hoán cải, mùa canh tân tâm hồn, mùa quay trở về với Chúa.

Mùa Chay có hai phần: phần thứ nhất là chuẩn bị tâm hồn qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, phần thứ hai là tưởng niệm việc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu. Qua tưởng niệm việc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu với lòng biết ơn và sùng mộ, chúng ta được tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu: cùng với Chúa Giêsu đóng đanh tội lỗi và tính hư nết xấu của mình trên cây thập giá và nhờ Ngài đón nhận đời sống mới của Chúa Thánh Thần.