Di Quan Cố Đức TGM Phaolô từ Tòa Giám mục đến Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn

Di Quan Cố Đức TGM Phaolô từ Tòa Giám mục đến Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 16/03/2018

Thân mời quý vị xem  Di quna Cố Đức TGM Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục đến Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn ngày thứ Sáu 16-3-2018

Nguồn: TGPSaiGon.net