ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH ƠN TOÀN XÁ THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH ƠN TOÀN XÁ THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Tháng Các Đẳng Linh Hồn - Oct 27/10/2015

linh hon

-Ơn Toàn Xá cho người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các đẳng linh hồn trong Luyện Ngục.

– (Chiếu theo Sổ Bộ Ân Xá – ENCHIRIDION INDULGENTIARUM – của Bộ Xá Giải Tòa Thánh, Ấn Bản Thứ Bốn 1999).

1.) – Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy. Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá ( Plenary Indulgence ) chỉ để nhường cho các đẳng Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày.

2.) – Trong ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá ( Plenary Indulgence ) chỉ để nhường cho các đẳng Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn trong ngày ấy. (Lưu ý : việc đọc Kinh Lạy cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng Nhà Thờ, không miễn chuẩn cho việc Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng).

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƠN TOÀN XÁ.

– Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là : xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng :

– Xưng tội : có thể xưng tội trước mấy ngày hoặc sau mấy ngày làm việc có Ơn Xá.
– Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng : nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.
– Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy cha, một Kinh Kính Mừng là đủ, nhưng có thể đọc thêm bất cứ Kinh gì khác tùy lòng đạo đức.

Lưu ý :
– Xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần, nhưng mỗi lần rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một Ơn Toàn Xá.