Điều kiện lãnh nhận Ơn Toàn Xá?

Điều kiện lãnh nhận Ơn Toàn Xá?

Hỏi đáp - Dec 26/12/2020

CÔNG GIÁO & ĐỜI SỐNG