Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Đôi Nét Về Khu Giáo VI PHANXICÔ XAVIER
Đôi Nét Về Khu Giáo VI PHANXICÔ XAVIER

Đôi Nét Về Khu Giáo VI PHANXICÔ XAVIER

Khu Giao VI Thánh Phanxicô Xavie - Mar 24/03/2014

Từ năm 2011-2014 (Bổn mạng Thánh PHANXICÔ XAVIER)

BAN ĐIỀU HÀNH KHU GIÁO 6


Ngày 1/5/1998

 1. Trưởng khu : Giu-se   Vũ Ngọc Nghi
 2. Phó khu :       Đa-minh  Bùi Văn Hiếu
 3. Thư ký :         Đa-minh  Nguyễn Văn  Hiếu (Bộ)
 4. Thủ quỹ :        Phê-rô     Nguyễn Văn Chia


Từ năm 1999-2002

 1. Trưởng khu : Đa-minh  Bùi Văn Hiếu
 2. Phó khu :       Đa-minh  Nguyễn Văn  Hiếu (Bộ)
 3. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến

Từ năm 2003-2007

 1. Trưởng khu : Đa minh Nguyễn Văn Chắn
 2. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến
 3. Thủ quỹ :       Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà

Từ năm 2008-2011

 1. Trưởng khu : Đa minh Nguyễn Văn Chắn
 2. Phó khu :       Giu se Nguyễn Văn Khẩu
 3. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến
 4. Thủ quỹ :       Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà

Từ năm 2011-2014
(Bổn mạng Thánh Phan xi-co-xa-vie)

 1. Trưởng khu : Giu se Nguyễn Văn Khẩu
 2. Phó khu :       Đa Minh VănVĩnh Thành
 3. Thư ký :         Gio-an baotixita Nguyễn Văn Liêm
 4. Thủ quỹ :       Giu se Nguyễn Văn Chanh
 • Tổng số gia đình trong khu giáo : 57 gia đình
 • Tổng cộng                                     : 241 người
 • Nam                                               :115 người
 • Nữ                                                  :126 người