Đôi Nét Về Khu Giáo VI PHANXICÔ XAVIER

Đôi Nét Về Khu Giáo VI PHANXICÔ XAVIER

Khu Giao VI Thánh Phanxicô Xavie - Mar 24/03/2014

Từ năm 2011-2014 (Bổn mạng Thánh PHANXICÔ XAVIER)

BAN ĐIỀU HÀNH KHU GIÁO 6


Ngày 1/5/1998

 1. Trưởng khu : Giu-se   Vũ Ngọc Nghi
 2. Phó khu :       Đa-minh  Bùi Văn Hiếu
 3. Thư ký :         Đa-minh  Nguyễn Văn  Hiếu (Bộ)
 4. Thủ quỹ :        Phê-rô     Nguyễn Văn Chia


Từ năm 1999-2002

 1. Trưởng khu : Đa-minh  Bùi Văn Hiếu
 2. Phó khu :       Đa-minh  Nguyễn Văn  Hiếu (Bộ)
 3. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến

Từ năm 2003-2007

 1. Trưởng khu : Đa minh Nguyễn Văn Chắn
 2. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến
 3. Thủ quỹ :       Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà

Từ năm 2008-2011

 1. Trưởng khu : Đa minh Nguyễn Văn Chắn
 2. Phó khu :       Giu se Nguyễn Văn Khẩu
 3. Thư ký :         Maria Nguyễn Thị Yến
 4. Thủ quỹ :       Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà

Từ năm 2011-2014
(Bổn mạng Thánh Phan xi-co-xa-vie)

 1. Trưởng khu : Giu se Nguyễn Văn Khẩu
 2. Phó khu :       Đa Minh VănVĩnh Thành
 3. Thư ký :         Gio-an baotixita Nguyễn Văn Liêm
 4. Thủ quỹ :       Giu se Nguyễn Văn Chanh
 • Tổng số gia đình trong khu giáo : 57 gia đình
 • Tổng cộng                                     : 241 người
 • Nam                                               :115 người
 • Nữ                                                  :126 người