Đức Cha Phêrô Khảm gặp Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với Bộ Truyền