Đức Giêsu Thành Nadarét

Đức Giêsu Thành Nadarét

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã viết tác phẩm đầu tay. Đây là một công trình táo bạo và tầm cỡ. Ngài tìm cách giải thoát con người Đức Giêsu ra khỏi những bức tranh phổ thông

Đức Giêsu Thành Nadarét: Từ phép Rửa tại sông Giođan đến Biến Hình

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã viết tác phẩm đầu tay. Đây là một công trình táo bạo và tầm cỡ. Ngài tìm cách giải thoát con người Đức Giêsu ra khỏi những bức tranh phổ thông gần đây và phục hồi căn tính đích thật của Đức Giêsu lại như các Tin Mừng đã khám phá. Trí tuệ như một thần học gia và xác tín cá nhân như một người tín hữu. Đức Giáo Hoàng chia sẻ một chân dung máu-và-thịt, đầy tính thuyết phục và phong phú của Đức Giêsu. Ngài còn khuyến khích chúng ta hội ngộ diện đối diện với nhân vật tâm điểm trong đức tin Kitô.

DucGiesuThanhNadaret.jpg

Biên dịch
Lm Nguyễn Luật Khoa, OFM
Nữ tu Phạm Thị Huy, OP

Dịch từ bản tiếng Anh Jesus of Nazareth
Tác giả Joseph Ratzinger, Jesus von Nazareth
© 2007 Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
© 2007 RCS Libri S.p.A., Milano
All rights reserved

Các trích dẫn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện.

Mục Lục

MỤC LỤC

LỜI DẪN NHẬP

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I : ĐỨC GIÊSU NHẬN PHÉP RỬA

CHƯƠNG II : ĐỨC GIÊSU CHỊU CÁM DỖ

CHƯƠNG III : TIN MỪNG VỀ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

CHƯƠNG IV : BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
+ Torah của Đấng Thiên Sai
+ Một thầy Rabbi nói chuyện với Đức Giêsu
+ Cuộc tranh luận liên quan đến ngày sabát
+ Điều răn thứ tư: Gia đình, dân chúng và cộng đoàn các Môn Đệ của Đức Giêsu.
+ Sự thỏa hiệp và chủ nghĩa ngôn sứ triệt để

CHƯƠNG V : LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC CHÚA
+ Triều đại Cha mau đến
+ Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
+ Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.
+ Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ
+ Nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ

CHƯƠNG VI : CÁC MÔN ĐỆ

CHƯƠNG VII : SỨ ĐIỆP TRONG CÁC DỤ NGÔN
+ Bản chất và mục đích của các dụ ngôn
+ Người Samari tốt lành (Lc 10:25-37)
+ Dụ ngôn về hai Anh Em (người Con hoang đàng và người Con ở lại nhà) và người Cha nhân hậu (Lc 15:11-32)
+ Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô (Luca 16:19-31)

CHƯƠNG VIII : NHỮNG HÌNH ẢNH CHÍNH TRONG TIN MỪNG GIOAN
+ Dẫn nhập: Vấn nạn Gioan
+ Nước
+ Cây nho và Rượu nho
+ Bánh
+ Người Mục Tử

CHƯƠNG IX : HAI DẤU ẤN LỊCH SỬ TRONG HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC GIÊSU: LỜI TUYÊN TÍN CỦA PHÊRÔ VÀ BIẾN HÌNH
+ Lời tuyên tín của Phêrô
+ Biến hình

+ CHƯƠNG X : ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ CĂN TÍNH CỦA NGÀI
+ Con Người
+ Người Con
+ “Ta là”

+ THƯ MỤC
Chương 1: Đức Giêsu Nhận Phép Rửa
Chương 2: Đức Giêsu Chịu Cám Dỗ
Chương 3: Tin Mừng về Triều Đại Thiên Chúa
Chương 4: Bài Giảng Trên Núi
Chương 5: Kinh Lạy Cha
Chương 6: Các Môn Đệ
Chương 7: Sứ Điệp Trong Các Dụ Ngôn
Chương 8: Những Hình Ảnh Chính Trong Tin Mừng Gioan
Chương 9: Lời Tuyên Tín của Phêrô và Biến Hình
Chương 10: Đức Giêsu Công Bố Căn Tính Của Ngài

Joseph Ratzinger (ĐGH Bênêđictô XVI)

Biên Dịch: Lm Nguyễn Luật Khoa, OFM & Nữ tu Phạm Thị Huy, OP