Giáo Hạt Phú Thọ: Chầu Thánh Thể hiệp thông cùng Đức Thánh Cha (2-6-2013)

Giáo Hạt Phú Thọ: Chầu Thánh Thể hiệp thông cùng Đức Thánh Cha (2-6-2013)

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Giáo Hạt Phú Thọ: Chầu Thánh Thể hiệp thông cùng Đức Thánh Cha (2-6-2013)

Giáo Hạt Phú Thọ: Chầu Thánh Thể hiệp thông cùng Đức Thánh Cha (2-6-2013)