Giáo Hạt Phú Thọ: Đêm Nhạc Giáng Sinh 2011

Giáo Hạt Phú Thọ: Đêm Nhạc Giáng Sinh 2011

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Mầu nhiệm yêu thương: là chủ đề đêm nhạc Giáng Sinh 2011 do ban Thánh Nhạc Giáo Hạt Phú Thọ, phối hợp với giáo xứ Bắc Hà tổ chức.

Giaùo Haït Phuù Thoï: Ñeâm Nhaïc Giaùng Sinh 2011

 “Maàu nhieäm yeâu thöông”:  laø chuû ñeà Ñeâm nhaïc Giaùng sinh 2011 do ban Thaùnh Nhaïc Giaùo Haït Phuù Tho,ï phoái hôïp vôùi giaùo xöù Baéc Haøø toå chöùc vaøo lucù 19 giôø 00 toái thöù baûy 17-12-2011 taïi nhaø thôø Baéc Haø.

Nhöõng lôøi than khoùc næ non cuûa daân  Sion khi ñang bò löu ñaøy, ñaõ ñöôïc ca ñoaøn Giaùo xöù Taân Trang theå hieän môû maøn laø thaät xuùc ñoäng.

Tieáp ñeán Mc Minh Quaân vaø Dieãm quyønh giôùi thieäu  vôùi coäng ñoaøn söï hieän dieän cuûa:

-Linh muïc  Giuse Phaïm Baù Laõm:  Haït tröôûng Haït Phuù Thoï

-Linh muïc Anphongso  Hoaøng Ngoïc Bao: chaùnh xöù Baéc Haø

-Linh muïc Giuse Ñinh Quang Laâm : Linh höôùng Ban Thaùnh nhaïc haït Phuù Thoï

-Linh muïc nhaïc só Roâcoâ Nguyeãn Duy  : Toång thö kyù UBTN

-Nhaïc só Vuõ Ñình AÂn

-12 ca ñoaøn cuûa Haït Phuù Thoï, caùc ca só , vaø khaùch môøi ….

Ñuùng 19 giôø 30 Linh muïc Giuse Phaïm Baù Laõm neâu yù nghóa chuû ñeà:

 

Thieân Chuùa ñaõ maïc khaûi maàu nhieäm nöôùc trôøi, Thieân Chuùa yeâu thöông nhaân loaïi , vaø Thieân Chuùa muoán nhaân loaïi yeâu thöông nhau ….Sau ñoù Cha Haït tröôûng tuyeân boá khai maïc Ñeâm Nhaïc Giaùng Sinh 2011.

Ñeâm nhaïc quy tuï caùc ca ñoaøn cuûa caùc giaùo xöù : Baéc Haø, Thaêng Long, Taân Phuù Hoøa, Bình Thôùi, Phuù Hoøa, Hoøa Höng , Taân Phöôùc, Toáng Vieát Böôøng, Phuù Bình. Theå hieän 15 tieát muïc ñaëc saéc, trình baøy ñan xen vôùi caùc tieát muïc ñôn ca, song ca, töù ca do caùc ca só xuaát thaân töø caùc ca ñoaøn trong haït nhö : Thanh Huyeàn, Khaéc Thieäu, Traàn Ngoïc Thuøy Traâm, Dieäu Hieàn, Xuaân Tröôøng, Hieàn Thuïc

Ñöôïc bieát chöông trình ñaõ ñöôïc Ban Thaùnh Nhaïc Haït  Phuù Thoï phoå bieán, vaø caùc ca ñoaøn  ñaõ chuaån bò luyeän taäp coâng phu, daøn döïng ñaày ngheä thuaät .

Moät ngaøy tröôùc ñeâm dieãn, saân khaáu nhaø thôø Baéc Haø ñaõ ñöôïc hoaøn taát, aâm thanh aùnh saùng hoaøn chænh. Buoåi toång dôït ñöôïc Mc Minh Quaân goùp yù, coá vaán cho töøng tieát muïc.

Khoâng phuï loøng quyù Cha quyù khaùch, vaø coäng ñoaøn, caùc ca ñoaøn vôùi trang phuïc nhieàu maøu saéc, moãi ca ñoaøn moät neùt. Ñaõ theå hieän caùc baøi  Thaùnh ca Giaùng sinh baèng taát caû traùi tim, taän ñayù saâu taâm hoàn, loâi cuoán khaùn giaû ñuû moïi giôùi chaêm chuù theo doõi hoøa quyeän vaøo cuøng moät nhòp , cuøng daâng leân ca möøng Chuùa giaùng sinh. Khoâng theå khoâng nhaéc ñeán caùc nhoùm beø, nhoùm muùa cuûa caùc giaùo xöù Taân Phöôùc, Phuù Hoøa …..vôùi trang phuïc ñaêïc saéc, vuõ ñieäu ñeïp maét, treû trung, giuùp ca só, ca ñoaøn dieãn taû ñöôïc ñaày ñuû saâu saéc yù nghóa baøi haùt , ñoùng goùp cho ñeâm nhaïc theâm sinh ñoäng .

 

 

Chöông trình ña daïng vôùi  caùc baøi hôïp xöôùùng Kinh caàu Giaùng sinh, Noel ñeâm Thaàn Thaùnh vôùi caùc gioïng lónh xöôùng möôït maø truyeàn caûm huùt hoàn ngöôøi nghe( Gx.Thaêng Long, Gx Bình Thôùi). Hôïp xöôùng A cappella Alleluia sinh ñoäng, theå hieän khaû naêng thm aâm tương đối tt.{gx Phuù Bình) Hôïp xöôùng Ngöôøi ñaõ ñeán vôùi anh em, trang troïng hoaønh traùng ( Gx Hoøa Höng ,Taân Phöôùc ,Toáng Vieát Böôøng)  Tieáng Haùt Thieân Thaàn : töù ca ,nhoùm muùa treû trung vui töôi, deã thöông ( Gx Phuù Hoøa)….. Taát caû caùc tieát muïc ñöôïc bieân taäp saép xeáp hôïp lyù giuùp ngöôøi nghe khoâng nhaøm chaùn. Nhöõng traøng phaùo tay, nhöõng lôøi coå vuõ nhieät  tình sau moãi tieát muïc ñaõ khích leä ñoäng vieân tinh thaàn caùc ca vieân, ca só, taïo cho ñeâm dieãn thaønh coâng .

 

 

Ñeâm dieãn chaéc haún khoâng theå thaønh coâng troïn veïn, nhöng ñaây laø dòp ñeå caùc ca ñoaøn caùc giaùo xö ùcoù dòp giao löu hoïc hoûi, caùc ca ñoaøn naâng trình ñoä, theå hieän söï hieäp nhaát phuïc vuï coäng ñoaøn nhöõng baøi Thaùnh ca Giaùng sinh. Ñeâm dieãn ñaõ quy tuï ñöôïc ñoâng ñaûo giaùo daân trong Haït daønh thôøi giôø thöù baûy ñeïp nhaát ñeán tham döï, thöôûng thöùc nhöõng baøi Thaùnh ca Giaùng sinh tuyeät vôùi maø moãi naêm môùi coù dòp thöôûng thöùc, giuùp coäng ñoaøn cuøng höôùng  leân Chuùa .Öôùc mong sao Ñeâm Thaùnh ca Giaùng sinh ñöôïc duy trì haèng naêm vaø moãi naêm naâng leân veà moïi maët.

Hoøang Xuaân Baûo.