Giờ Chầu Thánh Thể đầu tháng

Giờ Chầu Thánh Thể đầu tháng

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Theo lịch phụng vụ, thứ sáu đầu tháng giáo xứ cử hành giờ Chầu Thánh Thể. Thời gian: 19g00 thứ Sáu ngày 04.10.2013

Theo lịch phụng vụ, thứ sáu đầu tháng giáo xứ  cử hành giờ  Chầu Thánh Thể.

Thời gian: 19g00 thứ Sáu ngày 04.10.2013

Vậy kính mời các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự giờ Chầu Thánh Thể.

Trân trọng kính mời