HẬU TỰ CỦA A-DAM

HẬU TỰ CỦA A-DAM

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Khi tạo lập vũ trụ, Đức Chúa Trời đã dùng lời phán để dựng nên muôn vật, duy chỉ có loài người, Ngài tự tay làm nên giống như hình Ngài, hà sinh khí vào và nhờ đó người trở thành một loài sanh linh (có linh hồn).

I. Hậu tự của A-Ðam:

Khi tạo lập vũ trụ, Đức Chúa Trời đã dùng lời phán để dựng nên muôn vật, duy chỉ có loài người, Ngài tự tay làm nên giống như hình Ngài, hà sinh khí vào và nhờ đó người trở thành một loài sanh linh (có linh hồn). Đức Chúa Trời đặt A-đam và Ê-va cai quản vườn địa đàng Ê-đen. Nhưng A-đam và Ê-va phạm tội, ông bà bị đuổi ra khỏi vườn, và từ đó loài người phải làm việc vất vã để sinh sống.

Sau khi Ê-va bị rắn cám dổ, Đức Chúa Trời phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người (Sáng thế ký 3:14-15). Ngay từ buổi ban đầu, sau khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi: Như chúng ta biết, Kinh Thánh thường không đề cập đến người nữ hoặc dòng dõi người nữ vì thế dòng dõi người nữ ở đây chỉ về lời hứa ban cho Chúa Cứu Thế Jêsus, từ dòng dõi người nữ là bà Ma-ri. Ông Giô-sép, chồng bà, chỉ là cha nuôi vì Đức Chúa Jêsus được dựng thai bởi Thánh Linh, không bởi khí huyết loài người.

A-đam và Ê-va sanh Ca-in và A-bên. Ca-in vì ghanh ghét đã giết em mình. Sau đó Sết ra đời. A-đam còn sống thêm 800 năm, sanh con trai và con gái, ông hưởng thọ được 930 tuổi.

Sết sanh Ê-nót, và các con trai con gái khác. Ê-nót sanh Kê-nan. Kê-nan sanh Ma-ha-la-le. Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt. Giê-rệt sanh Hê-nóc. Hê-nóc[1] sanh Mê-tu-sê-la, Mê-tu-sê-la[2] sanh Lê-méc. Lê-méc sanh Nô-ê. Trong đời Nô-ê, loài người phạm tội nhiều đến đổi Đức Chúa Trời đã dùng cơn lụt lớn tiêu diệt tất cả ngoại trừ gia đình ông gồm 8 người: Nô-ê, vợ cùng 3 con trai là Sem, Cham, Gia-phết và 3 nàng dâu.


[1] Hê-nóc hưởng thọ được 365 tuổi thì được Đức Chúa Trời tiếp người đi. Ông và tiên tri Ê-li là hai người duy nhất trong Kinh Thánh không phải qua sự chết.

[2] Mê-tu-sê-la là người sống lâu nhất trong Kinh Thánh: Ông hưởng thọ được 969 tuổi.