Hình ảnh 3D nguyện đường Sistine nơi bầu Giáo Hoàng

Hình ảnh 3D nguyện đường Sistine nơi bầu Giáo Hoàng

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Hình ảnh 3D của nguyện đường Sistine nơi bầu Giáo Hoàng

Nguyện Đường Sistine nơi bầu Giáo Hoàng

Xin click vào đây sau đó dùng chuột di chuyển xung quanh bằng cách đè nút chuột trái xuống và rê đi. Để zoom lại gần hình xin lăn bán xe chuột về phiá mình.

Br. Thụy Nguyễn SDB