Hướng đến Năm Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Hướng đến Năm Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Tin Giáo Hội Việt Nam - May 25/05/2018

Kính mời quý vị lắng nghe Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giúp chúng ta hướng đến Năm Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.

MVTTTGP Sài Gòn