KÍNH MỪNG ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHAN-XI-CÔ

KÍNH MỪNG ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHAN-XI-CÔ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Ơn Chúa quan phòng mãi ứng linh! Qua triều Biển Đức tới Phan-sinh

 

Ơn Chúa quan phòng mãi ứng linh!

Qua triều Biển Đức tới Phan-sinh

Đèn cao gương sáng nơi trần thế

Phúc cả ơn thiêng chốn hiển vinh

Đá tảng Phê-Rô hằng vững đứng

Đoàn chiên Giáo Hội vẫn trung thành

Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm sức

Cho vị thay quyền Đấng Cứu Tinh

 

Thế Kiên Dominic