KÍNH MỪNG MẸ

KÍNH MỪNG MẸ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Mẹ cao sang, mỹ miều Ngát hương cõi Thiên Triều Những lung linh tỏa sáng Diệu huyền hơn trăng sao.

Dệt muôn đóa hoa xinh
Kết câu ca ân tình
Dâng lên Ngai Tòa Mẹ
Trọn niềm con mến yêu.

Mẹ cao sang, mỹ miều
Ngát hương cõi Thiên Triều
Những lung linh tỏa sáng
Diệu huyền hơn trăng sao.

Mẹ, nguồn suối ngọt ngào
Hằng tuôn đổ dạt dào
Cùng Giêsu hiến tế
Khơi mở mùa hồng ân.

Mẹ giàu lòng khoan nhân
Là nơi con náu thân
Đời an vui có Mẹ
Đẹp mãi lời hoan ca.

Xin dâng Mẹ đóa hoa
Dâng lời kinh vang hòa
Kính mừng Mẹ vinh phúc
Kính mừng Maria.

Giuse Trần Thế Tiến