LỄ AN TÁNG

LỄ AN TÁNG

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Không! Ai tin Chúa Jêsus thì được cứu, ai không tin Chúa Jêsus thì bị hư mất. Kẻ tin Chúa dù chết cách nào không có không được làm lễ, không được an táng cũng được cứu. Hãy xem sự chết của người trộm cướp bên cạnh Chúa Jêsus

1. Có phải nhờ làm lễ an táng mà người chết được cứu không?

Không! Ai tin Chúa Jêsus thì được cứu, ai không tin Chúa Jêsus thì bị hư mất. Kẻ tin Chúa dù chết cách nào không có không được làm lễ, không được an táng cũng được cứu. Hãy xem sự chết của người trộm cướp bên cạnh Chúa Jêsus (Lu-ca 23:40-43).

"Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:40-43).

2. Thế thì tại sao mỗi lần có người chết, tang gia phải mời Mục Sư hay Truyền đạo làm lễ an táng?

Làm lễ an táng không phải lo cho người chết mà lo cho người sống:

a. An ủi tang gia

"Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13).

b. Cảnh cáo mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mình qua đời.

"Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi" (A-mốt 4:12).

c. Kêu gọi tội nhân ăn năn.

"Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người" (Lu-ca 16:23);

d. Khích lệ mọi người theo Chúa

1. Ước ao được chết như người công nghĩa "Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, Ai tu bộ được phần tư của Y-sơ-ra-ên? Người công chánh thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy; Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy" (Dân số Ký 23:10)!

2. Ước ao được chết như người thánh của Đức Chúa Trời

"Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va" (Thi Thiên 116:15).

3. Ước ao được chết cách nào để tôn vinh Chúa

"Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Jêsus. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta" (Giăng 21:19).

4. Ước ao được Chúa Giê-xu đứng dậy tiếp linh hồn mình như Ê-tiên.

"Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời" (Công vụ 7:55);

5. Ước ao được như Phao-lô khi sắp tắt hơi.

"Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, những cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài" (2 Ti-mô-thê 4:7-8).

6. Ước ao như La-xa-rơ, dầu phải nghèo khó.

"Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn" (Lu-ca 16:22).

7. Ước ao trung tín với Chúa cho đến chết.

"Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống" (Khải huyền 2:10).

8. Ước ao trọn đời sống trong Chúa để được chết trong Chúa.

"Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghĩ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau" (Khải huyền 14:13).

3. Có nên làm lễ an táng cho tín đồ yếu đuối không?

Nên làm! Nếu được tang gia mời, như trên đã nói, chúng ta không làm lễ cho ai được cứu, mà chỉ để an ủi, cảnh cáo, khích lệ tang gia. Trong trường hợp này người hành lễ không nên đề cập đến sự cứu rỗi linh hồn của người đã chết. Vì đó là việc riêng giữa Đức Chúa Trời và kẻ ấy, mà chỉ nên có sứ mạng trực tiếp cho những người đang đứng trước mặt mình. Nhiều trường hợp như vậy đã thức tỉnh tang gia và đem họ đến sự ăn năn.

4. Tại sao người tin Chúa cũng chết như người không tin Chúa?

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần (vô luận thiện ác), rồi chịu phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27).

Sự chết không phải là điểm tận cùng của một người, nó là điểm tận cùng của cuộc đời tạm thời tại trần gian song là khởi điểm của cuộc đời vĩnh viễn trên thiên đàng hay dưới địa ngục như La-xa-rơ và người giàu có. Vì thế, chúng ta gọi chết là qua đời hay từ trần