Lịch Phụng Vụ Tháng 01. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 01. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho Năm Đức Tin: Xin cho trong Năm Đức Tin này, các Kitô-hữu đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về niềm tin của mình.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho Năm Đức Tin: Xin cho trong Năm Đức Tin này, các Kitô-hữu đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về niềm tin của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho các cộng đoàn Kitô-hữu ở Trung Đông. Xin cho các cộng đoàn Kitô-hữu ở Trung Đông được Chúa Thánh Thần ban cho sức mạnh giúp họ trung tín và kiên trì, đặc biệt khi họ bị phân biệt đối xử.

1/1

20/11

Tr

Thứ Ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2

21

Tr

Thứ Tư. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.

3

22

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29—3,6 ; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24).

4

23

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42.

5

24

Tr

Thứ Bảy đầu tháng.1Ga 3,11-21 ; Ga 1,43-51.

6

25

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12.

7

26

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 3,22—4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

8

27

Tr

Thứ Ba. 1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44.

9

28

Tr

Thứ Tư. 1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

10

29

Tr

Thứ Năm. 1Ga 4,19—5,4 ; Lc 4,14-22a.

11

30

Tr

Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.

12

01/12

Tr

Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

13

02

Tr

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay 42,1-4.6-7) ; Tt 2,11-14;3,4-7 (hay Cv 10,34-38) ; Lc 3,15-16.21-22. (Không cử hành lễ thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)

”Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ(I).

14

03

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6 ; Mc 1,14-20.

15

04

X

Thứ Ba. Dt 2,5-12 : Mc 1,21b-28

16

05

X

Thứ Tư. Dt 2,14-18 ; Mc 1,29-39.

17

06

Tr

Thứ Năm. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 3,7-14 ; Mc 1,40-45.

18

07

X

Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11 ; Mc 2,1-12.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

08

X

Thứ Bảy. Dt 4,12-16 ; Mc 2,13-17.

20

09

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5 ; 1Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo).

21

10

Đ

Thứ Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 5,1-10 ; Mc 2,18-22.

22

11

X

Thứ Ba. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 6,10-20 ; Mc 2,23-28.

23

12

X

Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6.

24

13

Tr

Thứ Năm. Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 7,25—8,6 ; Mc 3,7-12.
 

25

14

Tr

Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18.
Bổn Mạng Khu Giáo V

26

15

Tr

Thứ Bảy. Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9.

27

16

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14.27) ; Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ).

28

17

 

Thứ Hai. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 9,15.24-28 ; Mc 3,22-30.

29

18

X

Thứ Ba. Dt 10,1-10 ; Mc 3,31-35.

30

19

X

Thứ Tư. Dt 10,11-18 ; Mc 4,1-20.

31

20

Tr

Thứ Năm. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 10,19-25 ; Mc 4,21-25.