Lịch Phụng Vụ Tháng 02. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 02. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho các gia đình di dân. Xin cho các gia đình di dân, cách riêng các bà mẹ, được nâng đỡ và đồng hành khi gặp khó khăn.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các gia đình di dân. Xin cho các gia đình di dân, cách riêng các bà mẹ, được nâng đỡ và đồng hành khi gặp khó khăn.

Ý truyền giáo: Cầu cho nỗ các dân tộc đang xung đột. Xin cho các dân tộc đang sống trong chiến tranh và xung đột có thể đi tiên phong trong việc xây dựng một tương lai hoà bình.

1

21

X

Thứ Sáu đầu tháng. Dt 10,32-39 ; Mc 4,26-34.

2

22

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

3

23

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5.17-19 ; 1Cr 12,31—13,13 (hay 1Cr 13,4-13) ; Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo và Thánh Ansgariô, giám mục).
MTC: Tân Dinh, Tân Trạch.

4

24

X

Thứ Hai. Dt 11,32-40 ; Mc 5,1-20.

5

25

Đ

Thứ Ba. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Dt 12,1-4 ; Mc 5,21-43.

6

26

Đ

Thứ Tư. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,4-7.11-15 ; Mc 6,1-6.

7

27

X

Thứ Năm đầu tháng. Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13.

8

28

X

Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29.

9

29

X

Thứ Bảy. Dt 13,15-17.20-21 ; Mc 6,30-34. Hôm nay là ngày cuối năm Nhâm Thìn.

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.

Chương trình lễ ngày 09-02-2013

 • 17h30: Thánh lễ chiều
 • 21h45: Nghi thức đón Giao thừa
 • 22h00: THÁNH LỄ GIAO THỪA

10

01/01

Tr

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
MỒNG MỘT TẾT QÚY TỴ: THÁNH LỄ MINH NIÊM CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Is 6,1-2a.3-8 ; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11) ; Lc 5,1-11.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) ; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17) ; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Chương trình lễ ngày 10-02-2013

 • 05h30: Thánh lễ Minh Niên
 • 07h30: Thánh lễ Thiếu nhi
 • 17h00: Thánh lễ chiều

11

2/1

Tr

Thứ Hai. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. St 1,1-19 ; Mc 6,53-56. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.

Chương trình lễ ngày 11-02-2013

 • 06h00: Thánh lễ sáng
 • 17h30: Thánh lễ chiều – Chúc thọ các cụ cao niên.

12

3/1

Tr

Thứ Ba. MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

St 1,20—2,4a ; Mc 7,1-13.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30.

Chương trình lễ ngày 12-02-2013

 • 06h00: Thánh lễ sáng
 • 17h30: Thánh lễ chiều.

MÙA CHAY

”Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
 

 

 

 

LƯU Ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt

a) Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c) Luật kiêng thịt “Buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

13

4

Tm

Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt.
Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20—6,2 ; Mt 6,1-6.16-18.

Chương trình lễ ngày 13-02-2013

 • 06h00: Thánh lễ sáng
 • 17h30: Thánh lễ chiều.

14

5

Tm

Thứ Năm. Thánh Syrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.

15

6

Tm

Thứ Sáu. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.

16

7

Tm

Thứ Bảy. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

17

8

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13. (Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

18

9

Tm

Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

19

10

Tm

Thứ Ba. Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

20

11

Tm

Thứ Tư. Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

21

12

Tm

Thứ Năm. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.

22

13

Tr

Thứ Sáu. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ.
Lễ kính. 1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.

23

14

Tm

Thứ Bảy. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48.

24

15

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17—4,1 (hay Pl 3,20—4,1) ; Lc 9,28b-36.

25

16

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

26

17

Tm

Thứ Ba. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

27

18

Tm

Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

28

19

Tm

Thứ Năm. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.