Lịch Phụng Vụ Tháng 03. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 03. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng thiên nhiên. Xin cho mọi người ngày càng biết tôn trọng thiên nhiên mà Chúa đã giao cho con người chịu trách nhiệm chăm sóc.

Ý truyền giáo : Cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế. Xin cho các giám mục, linh mục và phó tế trở nên những người loan báo Tin Mừng không mệt mỏi đến tận cùng trái đất.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

1/3

20/1

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

2

21

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

3

22

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15 ; 1Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

4

23

Tm

Thứ Hai. Thánh Casimirô. 2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

5

24

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

6

25

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

7

26

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

8

27

Tm

Thứ Sáu. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

9

28

Tm

Thứ Bảy. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

10

29

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : 1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

11

30

Tm

Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

12

01/2

Tm

Thứ Ba. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16.

13

02

Tm

Thứ Tư. Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

14

03

Tm

Thứ Năm. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47

15

04

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

16

05

Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

LƯU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

17

06

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lẽ Thánh Patriciô, giám mục).

18

07

Tm

Thứ Hai. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

19

08

Tr

Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

09

Tm

Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95 [Hr 3,14-20.24-25.28] ; Ga 8,31-42.

21

10

Tm

Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

22

11

Tm

Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

23

12

Tm

Thứ Bảy. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

24

13

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá : Lc 19,28-40.
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14—23,56 (hay Lc 23,1-49).

25

14

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11. Lễ Truyền Tin được dời qua ngày 08-04-2013

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

26

15

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

27

16

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25.

28

17

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
(Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21.

 

 

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

28/3

17/2

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY
. Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

29

18

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13—53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1—19,42.

30

19

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
 

 

 

 

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia”. (AC 22).

31

20

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a) ;
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ;
3. Xh 14,15—15,1a ;
4. Is 54,5-14 ;
5. Is 55,1-11 ;
6. Br 3,9-15.32—4,4 ;
7. Ed 36,16-17a.18-28 ;
8. Rm 6,3-11 ;
9. Lc 24,1-12.

CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Lc 24,1-12 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý.