Lịch Phụng Vụ Tháng 04. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 04. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho việc cử hành và cầu nguyện công khai. Xin cho việc cử hành và cầu nguyện công khai trở nên nguồn suối của đời sống mới cho các tín hữu.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho việc cử hành và cầu nguyện công khai. Xin cho việc cử hành và cầu nguyện công khai trở nên nguồn suối của đời sống mới cho các tín hữu.

Ý truyền giáo : Cầu cho các Giáo Hội tại các xứ truyền giáo: Xin cho các Giáo Hội tại các xứ truyền giáo trở nên dấu chỉ và khí cụ đem lại niềm hy vọng và ơn phục sinh.

1/4

21/2

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

2

22

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
(Kỷ niệm ngày Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II qua đời [2005]).

3

23

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

4

24

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

5

25

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

6

26

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15.

7

27

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 20,19-31.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).

8

28

Tr

Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người”, thì bái gối (IM 137).

9

29

Tr

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15.

10

01/03

Tr

Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21.

11

02

Đ

Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

12

03

Tr

Thứ Sáu. Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

13

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21.

14

05

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14).

15

06

Tr

Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

16

07

Tr

Thứ Ba. Cv  7,51—8,1a ; Ga 6,30-35.

17

08

Tr

Thứ Tư. Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

18

09

Tr

Thứ Năm. Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

19

10

Tr

Thứ Sáu. Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.
(Kỷ niệm ngày Đức Bênêđitô XVI được bầu làm Giáo Hoàng [2005]).

 

20

11

Tr

Thứ Bảy. Cv 9,31-42 ; Ga 6,60-69.

21

12

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 13,14.43-52 ; Kh 7,9.14b-17 ; Ga 10,27-30. (Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22

13

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10.

23

14

Tr

Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Adalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

24

15

Tr

Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 12,24—13,5a ; Ga 12,44-50.

25

16

Tr

Thứ Năm. THÁNH  MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20.

26

17

Tr

Thứ Sáu. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.

27

18

Tr

Thứ Bảy. Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14.

28

19

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo và Thánh Luy Grignon đệ Montfort, linh mục).

29

19

Tr

Thứ Hai. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv  14,5-18 ; Ga 14,21-26.

30

20

Tr

Thứ Ba. Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.