Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 05. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người giữ cán cân công lý. Xin cho những người giữ cán cân công lý luôn hành động liêm chính với một lương tâm ngay thẳng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Chủng viện, đặc biệt cho các chủng viện của các xứ truyền giáo: Xin cho các chủng viện, đặc biệt các chủng viện của các xứ truyền giáo, đào tạo các mục tử như lòng Chúa Kitô mong ước, hoàn toàn tận hiến cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

”Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

1/5

22/3

Tr

Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26—2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24] ; Mt 13,54-58).

Thánh lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Giuse Thợ – Bổn mạng giáo xứ .

2

23

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

3

24

Đ

Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

25

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

5

26

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29 ; Kh 21,10-14.22-23 ; Ga 14,23-29.

6

27

Tr

Thứ Hai. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26—16,4a.Kính Thánh Đaminh Saviô.

 (bổn mạng ban lễ sinh)

7

28

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11.

8

29

Tr

Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1 ; Ga 16,12-15.

9

30

Tr

Thứ Năm. Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.

10

01/04

Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

11

02

Tr

Thứ Bảy. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

12

03

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11 ; Dt 924-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo và Thánh Pancratiô, tử đạo).

13

04

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28).

14

05

Đ

Thứ Ba.THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.

15

06

Tr

Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19.

16

07

Tr

Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

17

08

Tr

Thứ Sáu. Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19.

18

09

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

19

10

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hay hát Ca tiếp liên.
Giáo xứ Chầu Thánh Thể thay địa phận ( lịch Chầu sẽ thông báo sau)

 

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

20

11

X

Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III. 2Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Hc 1,1-10 : Mc 9,14-29.

21

12

X

Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Hc 2,1-11 ; Mc 9,30-37.

22

13

X

Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Hc 4,11-19 ; Mc 9,38-40.

23

14

X

Thứ Năm. Hc 5,1-8 ; Mc 9,41-50.

24

15

X

Thứ Sáu. Hc 6,5-17 ; Mc 10,1-12.

25

16

X

Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 17,1-15 ; Mc 10,13-16.

26

17

Tr

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ Họ) . Cn 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Ga 16,12-15. (Không cử hành lễ Thánh Philipphê Nêri, linh mục).

27

18

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). Hc 17,24-29 ; Mc 10,17-27.

28

19

X

Thứ Ba. Hc 35,1-12 : Mc 10,18-31.

29

20

X

Thứ Tư. Hc 36,1.4-5a.10-17 ; Mc 10,32-45.

30

21

X

Thứ Năm. Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52.

31

22

Tr

Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.