Lịch Phụng Vụ Tháng 07. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 07. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Brasil. Xin cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra tại Brasil khuyến khích mọi người trẻ Kitô-hữu trở nên môn đệ

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Brasil. Xin cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ diễn ra tại Brasil khuyến khích mọi người trẻ Kitô-hữu trở nên môn đệ và người rao giảng Tin Mừng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các sứ giả Tin Mừng tại Á Châu: Xin cho các cửa đều mở ra cho các sứ giả Tin Mừng trên toàn thể lục địa Á Châu.

1/7

24

X

Thứ Hai. St 18,16-33 ; Mt 8,18-22.

2

25

X

Thứ Ba. St 19,15-29 ; Mt 8,23-27.

3

26

Đ

Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Ga 20,24-29.

4

27

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). St 22,1-19 ; Mt 9,1-8.

5

28

X

Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục (Tr). St 23,1-4.19;24,1-8.62-67 ; Mt 9,9-13.

6

29

X

Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo (Đ). St 27,1-5.15-29 ; Mt 9,14-17.

7

30

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9).

8

1/6

X

Thứ Hai. St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.

9

02

X

Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). St 32,22-32 [Hr 32,23-33] ; Mt 9,32-38.

10

03

X

Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a ; Mt 10,1-7.

11

04

Tr

Thứ Năm. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5 ; Mt  10,7-15.

12

05

X

Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.

13

06

X

Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). St 49,29-32; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.

14

07

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37. (Không cử hành lễ Thánh Camilô Lenllis, linh mục).

15

08

Tr

Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34—11,1.

16

09

X

Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Xh 2,1-15a ; Mt 11,20-24. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).

17

10

X

Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27

18

11

X

Thứ Năm. Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30.

19

12

X

Thứ Sáu. Xh 11,10—12,14 ; Mt 12,1-8.

20

13

X

Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21.

21

14

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV.
(Không cử hành lễ Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh). St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42.

22

15

Tr

Thứ Hai. Thánh nữ Maria Madalêna. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

23

16

X

Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). 14,21—15,1 ; Mt 12,46-50.

24

17

X

Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Xh 16,1-5.9-15 ; Mt 13,1-9.

25

18

Đ

Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28. 

26

19

Tr

Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Xh 20,1-17 ; Mt 13,18-23. (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17).

27

20

X

Thứ Bảy. Xh 24,3-8 ; Mt 13,24-30.

28

21

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13.

29

22

Tr

Thứ Hai. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30

23

X

Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 33,7-11; 34,5b-9.28 ; Mt 13,36-43.

31

24

Tr

Thứ Tư. Thánh Ignatiô Lôyôla, linh mục. Lễ nhớ. Xh 34,29-35 ; Mt 13,44-46.