Lịch Phụng Vụ Tháng 09. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 09. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Xin cho lời Chúa thúc đẩy các Kitô-hữu đang dấn thân phục vụ người nghèo và những ai đang gặp đau khổ.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người chậm phát triển trí tuệ: Xin cho những người đang đau khổ vì chậm phát triển trí tuệ nhận được sự yêu thương và giúp đỡ mà họ cần để có một cuộc sống xứng đáng.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ người nghèo: Xin cho lời Chúa thúc đẩy các Kitô-hữu đang dấn thân phục vụ người nghèo và những ai đang gặp đau khổ.

1/9

08/08

X

Thứ Hai.

1Cr 2,1-5 ; Lc 4,16-30.

2

09

X

Thứ Ba. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC.

1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37.

3

10

Tr

Thứ Tư. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44.

4

11

X

Thứ Năm đầu tháng.

1Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11.

5

12

X

Thứ Sáu đầu tháng.

1Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39.

6

13

X

Thứ Bảy đầu tháng.

1Cr 4,6b-15 ; Lc 6,1-5.

7

14

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18,15-20. 

8

15

Tr

Thứ Hai. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Ngày Trung Thu.

Cầu cho thiếu nhi. Mk 5,1-4a

(hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

(hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16).

9

16

X

Thứ Ba. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).

1Cr 6,1-11 ; Lc 6,12-19.

10

17

X

Thứ Tư.

1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26.

 

11

18

X

Thứ Năm.

1Cr 8,1b-7.11-13 ; Lc 6,27-38.

12

19

X

Thứ Sáu. Danh Thánh Đức Maria (Tr).

1Cr 9,16-19.22b-27 ; Lc 6,39-42.

(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),

13

20

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

1Cr 10,14-22 ; Lc 6,43-49.

14

21

Đ

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Ds 21,4b-9 ; Pl 2,6-11 ; Ga 3,13-17.

15

22

Tr

Thứ Hai. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần IV.

Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

16

23

Đ

Thứ Ba. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo.

1Cr 12,12-14.27-31a ; Lc 7,11-17.

17

24

X

Thứ Tư. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

1Cr 12,31-13.13 ; Lc 7,31-35.

18

25

X

Thứ Năm.

1Cr 15,1-11 ; Lc 7,36-50.

19

26

X

Thứ Sáu. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ).

1Cr 15,12-20 ; Lc 8,1-3.

20

27

Đ

Thứ Bảy. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

1Cr 15,35-37.42-49 ; Lc 8,4-15.

21

28

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a.

(Không cử hành lễ Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng).

22

29

X

Thứ Hai.

Cn 3,27-34 ; Lc 8,16-18.

23

30

Tr

Thứ Ba. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Cn 21,1-6.10-13 ; Lc 8,19-21.

24

01/09

X

Thứ Tư.

Cn 30,5-9 ; Lc 9,1-6.

25

02

X

Thứ Năm.

Gv 1,2-11 ; Lc 9,7-9.

26

03

X

Thứ Sáu. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).

Gv 3,1-11 ; Lc 9,18-22.

27

04

Tr

Thứ Bảy. Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Gv 11,9-12,8 ; Lc 9,43b-45.

28

05

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Ed 18,25-28 ; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5) ; Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ Thánh Venceslaô, tử đạo. Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo).

29

06

Tr

Thứ Hai. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.

Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.

30

07

Tr

Thứ Ba. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

G 3,1-3.11-17.20-23 ; Lc 9,51-56.