Lịch Phụng Vụ Tháng 10. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng 10. 2013

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những ai đang gặp thử thách gian truân: Xin cho những ai đang gặp thử thách gian truân, đến mức muốn kết liễu cuộc đời, có thể cảm nhân được tình yêu của Thiên Chúa luôn kề cận bên mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Xin cho việc cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo giúp các Kitô-hữu ý thức rằng mình không chỉ là những người đón nhận, nhưng còn là những người công bố Lời của Thiên Chúa.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

1/9

27/8

Tr

Thứ Ba. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.

2

28

Tr

Thứ Tư. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.

3

29

X

Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12.

4

30

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Br 1,15-22 ; Lc 10,13-16.

5

01/9

X

Thứ Bảy đầu tháng. Br 4,5-12.27-29 ; Lc 10,17-24.

6

02

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991]: Cv 1,12-14 ; Gl 4,4-7 ; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Brunô, linh mục).

7

03

Tr

Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38.

8

04

X

Thứ Ba. Gn 3,1-10 ; Lc 10,38-42.

9

05

X

Thứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 4,1-11 ; Lc 11,1-4.

10

06

X

Thứ Năm. Ml 3,13-20a ; Lc 11,5-13.

11

07

X

Thứ Sáu. Ge 1,13-15;2,1-2 ; Lc 11,15-26.

12

08

X

Thứ Bảy. Ge 4, 12-21 ; Lc 11,27-28.

13

09

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19.

14

10

X

Thứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32.

15

11

Tr

Thứ Ba. Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 1,16-25 ; Lc 11,37-41.

16

12

X

Thứ Tư. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 2,1-11 ; Lc 11,42-46.

17

13

Đ

Thứ Năm. Thánh Inhatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 3,21-30 ; Lc 11,47-54.

18

14

Đ

Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9.

19

15

X

Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 4,13.16-18 ; Lc 12,8-12.

20

16

X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14—4,2 ; Lc 18,1-8. Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

21

17

X

Thứ Hai. Rm 4,20-25 ; Lc 12,13-21.

22

18

X

Thứ Ba. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38.

23

19

X

Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48.

24

20

X

Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Clarét, giám mục (Tr). Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53.

25

21

X

Thứ Sáu. Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59.

26

22

X

Thứ Bảy. Rm 8,1-11 ; Lc 13,1-9.

27

23

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl35,12-14.16-18] ; 2Tm 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14.

28

24

Đ

Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19.

29

25

X

Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.

30

26

X

Thứ Tư. Rm 8,26-30 ; Lc 13,22-30.

31

27

X

Thứ Năm. Rm 8,31b-39 ; Lc 13,31-35.