Lịch Phụng Vụ Tháng 11. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 11. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người sống cô đơn: Xin cho những người đang đau khổ vì sống cô đơn cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa và được những người khác nâng đỡ.

Ý truyền giáo: Cầu cho những nhà đào tạo các chủng sinh và tu sĩ: Xin cho các chủng sinh và  nam nữ tu sĩ trẻ có được những nhà đào tạo đủ năng lực và đầy khôn ngoan.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầunguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

1/11

9/9n

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

2

10

Tm

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv…, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

3

11

X

Thứ Hai. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Thánh vịnh tuần III.

Pl 2,1-4 ; Lc 14,12-14.

Mừng Bổn Mạng Giáo Khu III

4

12

Tr

Thứ Ba. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ.

Pl 2,5-11 ; Lc 14,15-24.

5

13

X

Thứ Tư.

Pl 2,12-18 ; Lc 14,25-33.

6

14

X

Thứ Năm đầu tháng.

Pl 3,3-8a ; Lc 15,1-10.

7

15

X

Thứ Sáu đầu tháng.

Pl 3,17-4,1 ; Lc 16,1-8.

8

16

X

Thứ Bảy.

Pl 4,10-19 ; Lc 16,9-15.

9

17

Tr

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.

Ed 47,1-2.8-9.12 ; 1Cr 3,9b-11.16-17 ; Ga 2,13-22.

10

18

Tr

Thứ Hai. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần IV.

Tt 1,1-9 ;  Lc 17,1-6.

11

19

Tr

Thứ Ba. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.

Tt 2,1-8.11-14 ; Lc 17,7-10.

12

20

Đ

Thứ Tư. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Tt 3,1-7 ;  Lc 17,11-19.

13

21

X

Thứ Năm.

Plm 7-20 ; Lc 17,20-25.

14

22

X

Thứ Sáu.

2Ga 4-9 ; Lc 17,26-37.

15

23

X

Thứ Bảy. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

3Ga 5-8 ;  Lc 18,1-8.

16

24

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Cn 31,10-13.19-20.30-31 ; 1Tx 5,1-6 ; Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21).

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991).

* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh nữ Margarita Scotland và Thánh Gertruđê, trinh nữ).

17

25

Tr

Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ.

Kh 1,1-4;2,1-5a ;  Lc 18,35-43.

18

26

X

Thứ Ba. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).

Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10.

(hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

19

27

X

Thứ Tư.

Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28.

20

28

X

Thứ Năm.

Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44.

21

29

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.

Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

01/10

Đ

Thứ Bảy. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Kh 11,4-12 ; Lc 20,27-40.

23

02

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.

Ed 34,11-12.15-17 ; 1Cr 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46.

(Không cử hành lễ Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo và Thánh Côlumbanô, viện phụ).  

24

03

Đ

Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng

(CD 878/90).
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

25

04

X

Thứ Ba. Thánh Catarina Alexandri, trinh nữ, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần II.

Kh 14,14-19 ; Lc 21,5-11.

26

05

X

Thứ Tư.

Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19.

27

06

X

Thứ Năm.

Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a ; Lc 21,20-28.

28

07

X

Thứ Sáu.

Kh 20,1-4.11-21,2 ; Lc 21,29-33

29

08

X

Thứ Bảy.

Kh 22,1-7 ; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2014