Lịch Phụng Vụ Tháng 2. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng 2. 2014

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 24/03/2014

Cầu cho những người cao tuổi. Xin cho Giáo Hội và xã hội biết tôn trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi.

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người cao tuổi. Xin cho Giáo Hội và xã hội biết tôn trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao tuổi.

Ý truyền giáo: Cầu cho sự cộng tác trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Xin cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân biết quảng đại cộng tác với nhau trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

1

02/01

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. 2Sm 12,1-7a.10-17 ; Mc 4,35-41.
MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.

2

03

Tr

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.

Ml 3,1-4 ; Dt 2,14-18 ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30.

3

04

X

Thứ Hai. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Thánh vịnh tuần IV.

2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a ; Mc 5,1-20.

4

05

X

Thứ Ba.

2Sm 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3 ; Mc 5,21-43.

5

06

Đ

Thứ Tư. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

2Sm 24,2.9-17 ; Mc 6,1-6.

6

07

Đ

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

1V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13.

7

08

X

Thứ Sáu đầu tháng.

Hc 47,2-11 ; Mc 6,14-29.

8

09

X

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 3,4-13 ; Mc 6,30-34.

9

10

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

Is 58,7-10 ; 1Cr 2,1-5 ; Mt 5,13-16.

10

11

Tr

Thứ Hai. Thánh Scôlastica, trinh nữ. Lễ nhớ.

1V 8,1-7.9-13 ; Mc 6,53-56.

11

12

X

Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

1V 8,22-23.27-30 ; Mc 7,1-13. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11).

12

13

X

Thứ Tư.

1V 10,1-10 ; Mc 7,14-23.

13

14

X

Thứ Năm.

1V 11,4-13 ; Mc 7,24-30.

14

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Syrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.

1V 11,29-32; 12,19 ; Mc 7,31-37.

15

16

X

Thứ Bảy.

1V 12,26-32; 13,33-34 ; Mc 8,1-10.

16

17

X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

Hc 15,16-21 ; 1Cr 2,6-10 ; Mt 5,17-37 (hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

17

18

X

Thứ Hai. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).

Gc 1,1-11 ; Mc 8,11-13.

18

19

X

Thứ Ba.

Gc 1,12-18 ; Mc 8,14-21.

19

20

X

Thứ Tư.

Gc 1,19-27 ; Mc 8,22-26.

20

21

X

Thứ Năm.

Gc 2,1-9 ; Mc 8,27-33

21

22

X

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Gc 2,14-24.26 ; Mc 8,34-9,1.

22

23

Tr

Thứ Bảy. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.

23

24

X

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Lv 19,1-2.17-18 ; 1Cr 3,16-23 ; Mt 5,38-48.
(Không cử hành lễ Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo).

24

25

X

Thứ Hai.

Gc 3,13-18 ; Mc 9,14-29.

25

26

X

Thứ Ba.

Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37.

26

27

X

Thứ Tư.

Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40.

27

28

X

Thứ Năm.

Gc 5,1-6 ; Mc 9,41-50.

28

29

X

Thứ Sáu.

Gc 5,9-12 ; Mc 10,1-12.