Lịch Trực Đêm Giáo Xứ 06/06 –25/08

Lịch Trực Đêm Giáo Xứ 06/06 –25/08

Uncategorized - Aug 23/08/2014

Lich trực đêm giáo xứ từ 06-06 đến 25-08

LỊCH TRỰC ĐÊM
TỪ 21H00 ĐẾN 6H00
               
NGÀY ÁP DỤNG   9/6/2014      
               
TÊN ĐƠN VỊ NGƯỜI TRỰC THỜI GIAN TRỰC
BAN THƯỜNG VỤ 5 VỊ TỪ 09/06/2014 ĐẾN 13/06/2014
KHU GIÁO 1 3 VỊ TỪ 14/06/2014 ĐẾN 16/06/2014
KHU GIÁO 2 3 VỊ TỪ 17/06/2014 ĐẾN 19/06/2014
KHU GIÁO 3 3 VỊ TỪ 20/06/2014 ĐẾN 22/06/2014
KHU GIÁO 4 3 VỊ TỪ 23/06/2014 ĐẾN 25/06/2014
KHU GIÁO 5 3 VỊ TỪ 26/06/2014 ĐẾN 28/06/2014
KHU GIÁO 6 3 VỊ TỪ 29/06/2014 ĐẾN 01/07/2014
G/Đ PTTT 3 VỊ TỪ 02/07/2014 ĐẾN 04/07/2014
               
BAN THƯỜNG VỤ 5 VỊ TỪ 05/07/2014 ĐẾN 09/07/2014
KHU GIÁO 1 3 VỊ TỪ 10/07/2014 ĐẾN 12/07/2014
KHU GIÁO 2 3 VỊ TỪ 13/07/2014 ĐẾN 15/07/2014
KHU GIÁO 3 3 VỊ TỪ 16/07/2014 ĐẾN 18/07/2014
KHU GIÁO 4 3 VỊ TỪ 19/07/2014 ĐẾN 21/07/2014
KHU GIÁO 5 3 VỊ TỪ 22/07/2014 ĐẾN 24/07/2014
KHU GIÁO 6 3 VỊ TỪ 25/07/2014 ĐẾN 27/07/2014
G/Đ PTTT 3 VỊ TỪ 28/07/2014 ĐẾN 30/07/2014
               
BAN THƯỜNG VỤ 5 VỊ TỪ 31/07/2014 ĐẾN 04/08/2014
KHU GIÁO 1 3 VỊ TỪ 05/08/2014 ĐẾN 07/08/2014
KHU GIÁO 2 3 VỊ TỪ 08/08/2014 ĐẾN 10/08/2014
KHU GIÁO 3 3 VỊ TỪ 11/08/2014 ĐẾN 13/08/2014
KHU GIÁO 4 3 VỊ TỪ 14/08/2014 ĐẾN 16/08/2014
KHU GIÁO 5 3 VỊ TỪ 17/08/2014 ĐẾN 19/08/2014
KHU GIÁO 6 3 VỊ TỪ 20/08/2014 ĐẾN 22/08/2014
G/Đ PTTT 3 VỊ TỪ 23/08/2014 ĐẾN 25/08/2014
               
XIN QUÝ ANH EM THỰC HIỆN  ĐẦY ĐỦ LỊCH TRỰC NÀY
               
      Phú Hòa, ngày 06 tháng 06 năm 2014
      TM HĐMV GIÁO XỨ PHÚ HÒA
         
BART. LÊ SƠN HÀ