Loan báo Tin Mừng

Loan báo Tin Mừng

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Truyền giáo là loan báo Tin Mừng Là gieo tình thương, gieo sự sống Là gieo niềm hy vọng, tin yêu

Truyền giáo là loan báo Tin Mừng
Là gieo tình thương, gieo sự sống
Là gieo niềm hy vọng, tin yêu
Truyền giáo là loan báo bao điều
Từ Trời cao ban xuống, ban xuống
Truyền giáo không làm theo ý muốn
Của thế nhân, hay của nhân thế
Truyền giáo là truyền rao chân lý
Rao truyền tôn chỉ của Thiên Chúa
Như người đi gieo giống thế nào
Truyền giáo cũng cao rao như vậy
Tin Mừng là tình thương, sự sống
Tin Mừng là hy vọng Nước Trời
Truyền rao Tin Mừng khắp nơi, nơi
Thực thi Lời Chúa Con Trời vậy !
Để cho trái đất nầy tươi mãi
Trong yêu thương, bác ái , bình an
Hãy ca vang khúc nhạc khải hoàn
Từ Thiên Chúa dựng nên vũ trụ
Bây giờ và đến tận bờ cõi
Để cho Lời Chúa Giêsu nói :
Được vang mãi, vươn xa tận cùng
“Hãy ra đi giảng dạy muôn dân
Cho đến cùng bờ cõi trái đất” (Mt28,19) . Amen

Trần Đình Phan Tiến