Lời cầu nguyện của một bà vợ

Lời cầu nguyện của một bà vợ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Con không dám xin Chúa ban đức mạnh bạo

        Lạy Chúa, con nài xin Chúa,

Xin ban cho con được đức khôn ngoan để có thể hiểu được ông xã nhà con,

Xin ban cho con được đức bác ái để có thể tha thứ cho ông ấy.

Xin ban cho con được đức nhẫn nại để có thể chịu đựng những khi ông nổi nóng.

Xin ban cho con thấy được sự Bình an mỗi khi chờ ông ấy đi nhậu về.

Con không dám xin Chúa ban đức mạnh bạo, bởi vì con sợ sẽ xé xác ông lúc nào không biết.