Như Tấm Bánh Bẻ Ra

Như Tấm Bánh Bẻ Ra

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)

“Chính anh em hãy cho họ ăn”
(Mt 14, 16)

Từ cùng cõi vô minh
Ngài cho con thành hình
Tình yêu Ngài nhào nặn
Con, tấm bánh nguyên trinh

Một tấm bánh xinh xinh
Không hiện hữu vì mình
Như vòng tròn khép kín
Trong vô tâm vô tình

Xin cầm lấy đời con
Là tấm bánh tinh tròn
Giữa cơn đời đói khát
Cần hy lễ ngọt ngon

Xin nâng đời con lên
Trên tay Người chí thánh
Dâng về trời tấm bánh
Làm hiến lễ tạ ơn

Xin bẽ gãy đời con
Bao khát vọng căng tròn
Cả trời yêu chất chứa
Giữa lòng son sắt son

Xin chia đời con ra
Cho trọn tình dâng hiến
Con nên hạt lúa miến
Gieo giữa dòng nhân sinh

Chiều hy hiến thập hình
Con cùng Người hiến tế
Vũ hoàn dâng Thánh lễ
Từ tấm bánh bẻ ra

Roma 20.11.2011
Cao Gia An, S.J