SỰ THƯƠNG KHÓĐỨC CHÚA GIÊSU

SỰ THƯƠNG KHÓĐỨC CHÚA GIÊSU

Mùa Phục Sinh - Mar 24/03/2014

THƯƠNG ÔI! CON ĐỨC CHÚA TRỜI RA ĐỜI CHỊU THẢM NGHÌN SỰ THƯƠNG KHÓ VÌ TỘI THIÊN HẠ.

Ngắm mười lăm
SỰ THƯƠNG KHÓĐỨC CHÚA GIÊSU

THƯƠNG ÔI! CON ĐỨC CHÚA TRỜI RA ĐỜI CHỊU THẢM NGHÌN SỰ THƯƠNG KHÓ VÌ TỘI THIÊN HẠ.

THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, ĐCG đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ dục lòng nó bán ĐCG cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc. Vậy, ĐCG thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem, là kẻ chợ nước Giudêu. Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy ĐCG lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giuđa với, chẳng những nước không cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất. Đoạn ĐCG truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ: là phép Mình Thánh, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Đội ơn ĐCG đã truyền phép Thịt Máu mình cho chúng tôi. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giuđa bán ĐCG làm vậy. Amen.

THỨ HAI THÌ NGẮM: Khi ĐCG đêm ấy thấy tội thiên hạ, và thằng Giuđa phải sa hoả ngục cùng kẻ ngày sau theo ý nó, thì ĐCG lo buồn sầu não, liền vào một vườn làng ấy gọi là Giệtsimani, mà chọn ba đầy tớ đi cùng, một là ông thánh Phêrô, hai là ông thánh Giacôbê, ba là ông thánh Gioan. Vậy ĐCG sấp mình xuống đất, cầu cùng Đức Chúa Cha ba lần. Đang khi còn nguyện, thì Đức Chúa Cha sai một Thiên Thần xuống an ủi ĐCG vào chịu nạn, cho cả và loài người ta được khỏi tội. Đoạn ĐCG lo lắm, cho nên nhọc cả và mình, mà những mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG lo buồn vì chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội; kẻo làm cho ĐCG lo buồn làm vậy. Amen.

THỨ BA THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã biết thằng Giuđa cùng các quân dữ đã đến gần thì ĐCG ra rước nó. Bấy giờ thằng Giuđa giả chước đến hôn mặt ĐCG mà người biết lòng nó độc, thì cũng nhịn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quân dữ rằng: bay đi tìm ai? Nó thưa rằng: chúng ta đi tìm Giêsu Nazarét. Bấy giờ ĐCG phán rằng: này tao, nó liền ngã ra hết. Đoạn ĐCG cho nó đứng dậy, mà hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy, thì Người mới phó mình cho nó bắt. Khi ấy ông thánh Phêrô chém đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giudêu, mà ĐCG quở ông thánh Phêrô, cùng chữa tai thằng ấy cho đã. Bấy giờ quân dữ lấy lòi tói sắt, cùng dây da, mà buộc cổ, và trói cánh tay ĐCG cùng đấm miệng ba mươi lần mà lôi đi. Đêm ấy Người ngã xuống đất bảy lần; mà quân dữ lại đạp dậy. Có kẻ lấy lọng gươm mà thúc; có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nữa, đến sông thì nó đi trên cầu, mà dòng dây bắt ĐCG lội dưới sông lạnh lẽo giá rét.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG chịu khó vì chúng tôi; xin mở dây ra là tội buộc linh hồn chúng tôi. Amen.

THỨ BỐN THÌ NGẮM: Khi quân dữ nộp ĐCG cho Annát, là cha vợ Caipha làm thầy cả Giudêu, mà ĐCG chịu nhiều sự khó trong nhà ấy, đoạn mới nộp cho Caipha. Bấy giờ có một người các quan, xỏ tay vào bao sắt, mà vả ngang mặt ĐCG trước mặt thiên hạ. Thầy cả Giudêu nghe thấy ĐCG xưng mình là con Đức Chúa Trời, thì mắng rằng: ấy bay đã thấy nó nói lời lỗi làm vậy, còn tìm chứng nào làm chi nữa, mà chẳng giết đi cho rồi. Đêm ấy quân dữ bắt trói cánh tay ĐCG vào cột đá, mà lấy khăn che mặt, đoạn mới giổ, cùng giật tóc và râu ĐCG. Lại lấy roi, cùng bên dưới hài đi, đánh ngang mặt, lại vả thâu đêm bốn trăm lần. Đêm ấy có kẻ hỏi ông thánh Phêrô rằng: mày phải đầy tớ Giêsu chăng? Ông thánh Phêrô liền sợ, mà chối ba lần rằng: mình chẳng biết người ấy là ai. ĐCG thương mà trở mặt ra xem ông thánh Phêrô, bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoài khóc lóc chẳng có khi đừng, trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG chịu thương khó vì chúng tôi, xin cho chúng tôi mạnh sức mà xưng đạo ĐCG ra kẻo ngày nào chối chăng. Amen.

THỨ NĂM THÌ NGẮM: Khi quân dữ sớm mai nộp ĐCG cho quan Trấn Thủ tên là Philatô, mà quan ấy xét chẳng thấy sự gì lỗi thì khiến tha: nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho, thì Philatô phó ĐCG cho mặc vua Erode xét. Mà Erode hỏi mọi lẽ, song le ĐCG chẳng thưa một điều, cho nên vua ấy giận mà chê răng: Người này dại, nào biết đí gì mà nộp cho tao xét làm sao? Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc: rằng người dại thì mặc áo ấy, mà đem về trả quan Philatô, khi còn đi dọc đàng, thì quân dữ đánh ĐCG cùng làm những sự xấu hổ. Philatô thấy ĐCG thì thương: Vốn thói Giudêu, đến ngày lễ cả thường tha một người tù; cũng có đứa trộm cướp giết người, tên là Baraba cầm đấy, thì Philatô hỏi dân rằng: một là Giêsu, hai là Baraba, bay muốn tha ai? Bấy giờ nó thưa rằng: tha Baraba mà giết Giêsu.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG chịu xấu hổ vì chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng kính mến ĐCG trên hết mọi sự, chớ bắt chước quân Giudêu yêu kẻ gian dữ, mà bỏ mọi sự lành làm chi. Amen.

THỨ SÁU THÌ NGẮM: Khi Philatô thấy dân chẳng chịu tha ĐCG thì phó cho một cơ quân là sáu trăm sáu mươi sáu người, mà khiến đánh ĐCG cho đẹp lòng dân Giudêu. Bấy giờ nó lột áo ra, liền trói chân tay vào cột đá. Đoạn lấy chà gai, cùng dây da, và lòi tói sắt đánh cả và mình ĐCG dư năm nghìn đòn, cho nên nát hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mặt mũi chẳng còn hình tượng người như trước nữa. Song le bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương ĐCG sốt; nó đánh nhọc mỏi tay; mà lòng Người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG phải đòn như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ: Xin cho chúng tôi dốc lòng chừa mọi tội, kẻo làm cho ĐCG phải đòn làm vậy. Amen.

THỨ BẢY THÌ NGẮM: Khi quân dữ đã đánh ĐCG đoạn, thì Người mặc áo vào, mà áo ấy dính máu nơi dấu đòn đánh, thì quân dữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu lại chảy ra theo. Bấy giờ nó khiến ĐCG mặc một áo đỏ, đoạn lấy chà gai khoanh tròn làm nén, đóng vào đầu ĐCG bảy mươi hai cái gai thì lọt vào óc, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Đoạn nó khiến Người ngồi, mà quì xuống nhạo rằng: tâu vua Giudêu, cùng giổ ngang mặt. Có kẻ lấy dùi mà va trên gai lọt vào cho lắm, có kẻ thì vả ngang mặt, cho nên máu trong miệng lại chảy ra.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng tôi thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen.

THỨ TÁM THÌ NGẮM: Khi Philatô thấy các quan làm khốn ĐCG quá lẽ lắm thì thương, mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương chăng, thì Philatô đem Người lên nơi cao trước mặt thiên hạ mà rằng: "Này là Người ấy". Dân liền kêu lên rằng: đem đi đóng đanh nó gác thánh giá. Philatô lại rằng: tao đóng đanh vua bay làm sao?

Dân thưa rằng: chúng tôi có một vua tên là Sisari. Bấy giờ Philatô thấy mất công; sợ dân cáo mình cùng vua chăng, thì phó ĐCG cho mặc dân đem đi giết.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG xin cho chúng tôi giữ nghĩa cho đến trọn đời, chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn ĐCG làm vậy. Amen.

THỨ CHÍN THÌ NGẮM: Khi quân Giudêu đóng cây thánh giá nặng lắm, mà khiến ĐCG vác đi, thì Người yếu nhọc hết sức, vác đi lâu ngã xuống đất mà quân dữ chẳng thương, lại đạp dậy, giục đi cho chóng. Sau nữa, nó sợ Người chết dọc đàng chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đàng vác đỡ. Khi ấy cả và thiên hạ theo mà xem, song le những người mến ĐCG thì thương khóc lóc. Bấy giờ Người giở mặt lại mà rằng: "Ở con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay; cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ". Đang khi Người còn vác thánh giá đi, thì có một bà ấy tên là Veronica, thấy mặt mũi ĐCG những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi, hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy, rầy hãy còn ở thành Roma.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG vác thánh giá nặng là tội chúng tôi. Xin cho chúng tôi được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho ĐCG làm vậy. Amen.

THỨ MƯỜI THÌ NGẮM: Khi quân dữ đem ĐCG lên núi, tên là Calvariô; là nơi những sọ kẻ phải giết vì có tội lỗi; mà quân ấy khiến ĐCG uống rượu với của đắng. Đoạn lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bấy giờ nó bắt ĐCG nằm ngửa trên cây Thánh Giá mà lấy búa đóng đanh tay tả. Tay hữu thì nó buộc kéo hết sức liền giãn xương ngực ra, mà đóng đanh vào, cho nên ĐCG đau đớn lắm. Đoạn lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đã sẵn, mà đóng đanh vào.

Bấy giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng: "Giêsu Nazarét, là vua Giudêu", đoạn đóng ván ấy vào Thánh Giá. Quan viết chữ ấy cho xấu hổ; song le ý Đức Chúa Trời khiến viết chữ ấy, cho thiên hạ biết: ĐCG dù mà chịu hèn hạ làm vậy thì cũng là Vua thật Giudêu, cùng khắp mọi nước. Đoạn nó đào lỗ dựng Thánh Giá lên; khi ấy dấu hai tay ĐCG bởi xác nặng thì xếch ra máu chảy xuống đất ròng ròng. Bấy giờ bốn người các quan, lấy áo ngoài ĐCG cắt chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắt thăm, ai được thì lấy trót. Đoạn những sãi, cùng các quan, cả và thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà ĐCG liền rằng: "Con xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó, vì nhầm chẳng biết".

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG chịu đóng đanh vì cả và loài người ta. Xin dâng mình chúng tôi cho ĐCG, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen.

THỨ MƯỜI MỘT THÌ NGẮM: Khi quân dữ đóng đanh ĐCG cùng đóng đanh hai người trộm cướp hai bên, mà một đứa bên tả mắng ĐCG rằng: Phải con Đức Chúa Trời, sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa. Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng: ta là kẻ có tội, đáng sa hoả ngục, chịu đóng đanh thì thậm phải, mà Người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy, sao mày trách Người làm chi?

Đoạn xin cùng ĐCG rằng: "Lạy Chúa tôi, khi nào lên nước trên trời, nhớ đến tôi cùng". Bấy giờ ĐCG giở mặt lại cùng người ấy mà rằng: "thật hôm nay Tao cho mày ở nơi vui vẻ cùng Tao". Sau nữa Rất Thánh Đức Mẹ mắng tiếng đã đem Con đi giết, thì Người đi theo dọc đàng thấy máu Con rơi cho đến nơi ĐCG chịu nạn. Khi các quan đóng đanh Con thì cũng như đóng đanh trong lòng Đức Mẹ vậy, vì Người yêu Con trên hết mọi sự. Vậy ĐCG thấy Đức Mẹ đứng gần ông thánh Gioan thì thương mà nói rằng: "Ở Bà kia, ấy Gioan là con Bà" Lại phán cùng ông thánh Gioan rằng: "Bà ấy là Mẹ con". Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết thật, một ít nữa Con chẳng còn ở cùng Mẹ nữa. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang, Chúa sinh nên muôn vật chịu nạn cùng chịu xấu hổ dường ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG cùng Đức Mẹ: Xin cho chúng tôi được làm con Rất Thánh Đức Bà, như ông thánh Gioan thuở xưa. Amen.

THỨ MƯỜI HAI THÌ NGẮM: Khi ĐCG một giờ rưỡi ở trên thánh giá mà ở lặng; cầu cùng Đức Chúa Cha thầm thĩ. Đoạn ĐCG than thở cả tiếng rằng: Đức Chúa Cha để con chịu một mình làm sao? Ý Người nói làm vậy cho thiên hạ biết: ĐCG chịu thương khó hết lòng hết sức vì tội thiên hạ. Đoạn ĐCG mướt máu thì kêu rằng, "khát nước", quân dữ liền lấy giấm đưa lên cho uống. Bấy giờ Người phán rằng: "đã đoạn", ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG xin cho chúng tôi đẹp lòng ĐCG liên; chớ bắt chước quân Giudêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng ĐCG nữa. Amen.

THỨ MƯỜI BA THÌ NGẮM: Khi ĐCG đã chảy hết máu mình ra, con mắt thì lõm vào; mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: "Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha". Đoạn thì gục đầu xuống bên Đức Mẹ đứng, như giã Đức Mẹ vậy, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì. Bấy giờ cả và thiên hạ liền động, núi non là đá vỡ ra; màn trong nhà thờ xẻ ra làm hai; mồ kẻ chết bỗng chốc mở ra, mà trời đất u ám, như thương ĐCG chịu chết vì tội thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng tôi. Xin dốc lòng chừa mọi tội cho nên, kẻo làm cho ĐCG chịu chết làm vậy. Amen.

THỨ MƯỜI BỐN THÌ NGẮM: Khi linh hồn ĐCG ra khỏi xác, xuống ngục tổ tông, cứu những linh hồn các Thánh xưa ở đây, đợi trông ĐCG xuống thế chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ quan tướng cùng nhiều các quan thấy những phép lạ làm vậy, thì xưng ra rằng: "Người ấy là con Đức Chúa Trời thật", liền đánh ngực ăn năn, vì đã phạm tội cực trọng ấy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Xin ĐCG thương chúng tôi còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các Thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen.

THỨ MƯỜI LĂM THÌ NGẮM: Khi xác ĐCG còn trên Thánh Giá, thì có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long ĐCG phải Trái Tim, bấy giờ máu cùng nước chảy ra, song le khi ấy xác ĐCG chẳng có đau, vì đã sinh thì, nhưng mà lòng Đức Mẹ đau đớn, như đâm trong lòng vậy; vì nó chẳng thương khi còn sống, cùng chẳng thương khi đã sinh thì. Đoạn hai người trọng là đầy tớ ĐCG: một là Giuse, hai là Nicôđêmô, cất xác xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ, thì Người khóc lóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn tắm xác ĐCG mà táng trong hang đá, thì cũng như cất xác Đức Mẹ với, vì Người thảm thiết thương Con lắm; khi cất xác Con, thì như cắt ruột Mẹ ra vậy.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng. Thương ĐCG để cho người ta cất xác xuống đất, xin cho chúng tôi nhớ đến những sự thương khó ĐCG xưa chịu chết vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng tôi cho đến trọn đời. Amen.

CHÚNG TÔI DÂNG MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU CHO ĐỨC BÀ

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria, lòng rộng rãi cực nhân cực thương, xưa thấy Con là ĐCG, Giuda bắt nộp cho quân Giudêu, thì lòng Đức Bà đau đớn, như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Lại thấy ĐCG chịu đòn đánh nát hết cả và mình, chịu đội mạo gai, vác Thánh Giá nặng, chịu đóng đanh mình trên cây Thánh Giá, chịu chết vì tội thiên hạ, thì lòng Đức Bà cùng cả và mình, lo buồn sầu não khóc lóc, như phải đóng đanh mình trên cây Thánh Giá vậy. Chúng tôi là kẻ rất hèn mọn, đã nguyện và ngắm mười lăm sự thương khó ĐCG, thì dâng cho Đức Bà, như cây hoa đỏ Máu Thánh ĐCG nhuộm, làm cho thơm tho loài người ta. Vì vậy chúng tôi cậy vì công nghiệp ĐCG cùng xin Đức Bà cầu cùng ĐCG, cho chúng tôi được mạnh sức trong linh hồn, cùng biết nguyện ngắm, và mến những sự thương khó ĐCG, cúng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ, cùng sự âu lo, lo buồn thế gian mà hằng giữ việc lành phúc đức, cho đến giờ qua khỏi đời này, được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời, cho được ơn ĐCG. Amen.

IMPRIMATUR:
Saigon, ngày 31-1-1972
+Fx. TRẦN THANH KHÂM
Ep. Ãu & Vie Gen