Sức Mạnh Của Sự Yếu Đuối

Sức Mạnh Của Sự Yếu Đuối

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

“…vì quyền năng của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối ” (2 Cr 12, 9) Con thấy mình đủ bất xứng Để thưa: “Lạy Chúa, con đây!” Đã thấy mình không đủ vững Để…

“…vì quyền năng của Thầy
được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối ”

(2 Cr 12, 9)

Con thấy mình đủ bất xứng
Để thưa: “Lạy Chúa, con đây!
Đã thấy mình không đủ vững
Để xin cất bước theo Thầy

Con thấy mình đủ yếu đuối
Cho lời đáp trả: “Xin Vâng
Thấy đời con nhiều đủ tội
Để hiến mình như lễ dâng

Con đã thấy mình đủ trống
Để xin được Chúa đổ đầy
Đã thấy đời con đủ rỗng
Để xin Người hãy ra tay

Con thấy đời con mỏng mảnh
Với bao vụn vỡ tàn hoang
Để thấy Người là sức mạnh
Cho đời con những vẹn toàn

Con đã thấy mình bất xứng
Để thưa: “Lạy Chúa, con đây!
Đã thấy đời con yếu đuối
Để xin tình Chúa phủ đầy

Cenacolo di Montauto – 24.03.2013
Cao Gia An, S.J.