THÁNH GIU SE GIA TRƯỞNG

THÁNH GIU SE GIA TRƯỞNG

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Đoàn chúng con cầu khấn Cha hàng ngày Đức khiết tịnh cần được Cha cổ vũ

Thánh Kinh chép: Giu Se Người Công Chính.

Chân dung Ngài huệ trắng giữ trong tay

Đoàn chúng con cầu khấn Cha hàng ngày

Đức khiết tịnh cần được Cha cổ vũ

 

Xưa Cha Thánh đem hết lòng phụng tự

Chúa Hài Nhi ngay từ thuở xuống thai

Cha hy sinh  phục vụ Mẹ Chúa Trời

Bằng tất cả cuộc đời hằng khiết tịnh

 

Đức nhẫn nại của Cha thật đáng kính

Là quản gia hoạt động như gia nhân,

Đức kính tin, thương mến, đức thanh bần

Đức can đảm hành động khi cần thiết

 

Tại Ai Cập, Be Lem, Na Gia Rét

Cha bình tâm trong lao động cần cù

Ba mươi năm trải biết bao công phu

Cha bảo  vệ Chúa Con và Mẹ Thánh

 

Đoàn gia trưởng cúi đầu trước Cha Thánh

Dâng kinh cầu Hội Thánh đã ban ra

Chúng con tin rằng công đức của Cha

Đáng Thiên Chúa ban mọi điều Cha muốn

 

Cha chỉ dẫn chúng con đi đúng hướng

Lái con thuyền nhỏ bé vượt gian nan

Đem gia đình vào Bến Cửa Bình An

Theo Cha Thánh định cư trong Nước Chúa…

 

Thế Kiên Dominic