Thánh Lễ An Táng

Thánh Lễ An Táng

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

(Thi hành từ lễ Chúa Phục sinh 16-04-2006)

Nghi Thức Mới
(Thi hành từ lễ Chúa Phục sinh 16-04-2006)

NGHI THỨC ĐÓN TIẾP TẠI CUỐI THÁNH ĐƯỜNG:

LM: Nhân danh Chúa Cha, và Chúa + Con, và Chúa Thánh Thần.

CĐ: Amen.

LM: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Đấng đã đem Đức Giêsu ra khỏi sự chết ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng Cha

LM:  Xin Chúa làm phép thi thể của T… với nước thánh nhắc nhở bí tích Rửa tội như Thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịụ phép Rửa trong sự chết của Ngài. Và chúng ta đã cùng chiụ mai táng với Ngài, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì Nếu chúng ta được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như vậy”.

LM: Trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là T… đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang ngày Đức Kitô đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CĐ: Amen

LM: Rẩy nước Thánh trên quan tài.

–       Rước quan tài lên gần cung thánh: Chủ tế và các thừa tác viên đi trước, tiếp đến là Lư hương, Di ảnh, quan tài và tang quyến.

–       Có thể đặt cây nến Phục Sinh gần đầu quan tài; nếu không có nến Phục Sinh thì đặt các cây nến quanh quan tài.

–       Khi Cây Thánh Giá trên bàn thờ khó nhìn thấy thì đặt cây Thánh Giá dẫn đầu ở gần đầu quan tài.

–       Ca Đoàn hát Ca Nhập Lễ.

Nghi thức đầu lễ

Lm:  Nhân danh Cha, và Con + và Thánh Thần.

CĐ:  Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

CĐ:  Và ở cùng cha.

Hoặc:

Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em

CĐ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh (chị) em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

CĐ:  Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. (đấm ngực và đọc) Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ:  Amen

Hoặc:

Lm: Anh chị em,  chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi:

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.

CĐ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời

CĐ:  Amen

Kinh Thương xót: (nếu trước đó không đọc trong công thức thống hối)

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời Nguyện Nhập Lễ

A.    Ngoài Mùa Phục Sinh.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết, Và ban cho chúng con sự sống muôn đơì, Hôm nay T… là ngươì tín hữu Chúa và là ngươì ACE của chúng con, Đã cùng an giấc với Đức Giê-Su,Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng,Chúa đã cho Đức Giê-Su sống lại,Chúa cũng sẽ Cho T… được cùng sống lại với Người, Vì vâỵ chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho T… được chia sẻ vinh quang Với Đấng đã tù cõi chết sống lại, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời, AMEN

Hoặc:

Lạy Chúa,Chúa thật là Cha khoan dung là bạn trung thành, Chúa đã gọi về vơí Chúa một tìn hữu và cũng là và cũng là người Anh Chị Em của chúng con là T… Khi còn sống giữa chúng con, T… đã hết lòng tin tưởng và trông cậy vào Chúa, giờ này, xin Chúa thương đón nhận T… vào ở trong nhà Chúa, vào nơi Chúa đã dọn sẵn,và xin Chúa cho T… hưởng hạnh phúc muôn đời, Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-Su Ki-tô Chúa chúng con. AMEN.

B.    Trong Mùa Phục Sinh.

Lạy Chúa,Con một Chúa từ cõi chết sống lại, tăng cường niềm tin của chúng con, Giờ đây xin Chúa thương nhận lơì chúng con khẩn nguyện, làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng. Xin  Đức Giê-Su sẽ cho người con cái Chúa là T…. Được Phục Sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-Tô, Chúa chúng con. AMEN.

Hoặc:

Lạy Chúa, Chỉ mình Chúa mới có thể làm cho chúng con được sống, sau khi đã nhắm mắt lià đơì.Xin ban cho người Anh Chi Em tín hữu của chúng con là T…. khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Ki-Tô Phục Sinh, giờ đây được thông phần vinh hiển với Người, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất vơí Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời,,AMEN.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Bài Đọc 1/2

– Đó là Lời Chúa.

– Tạ ơn Chúa

Bài Đọc 2/2

– Đó là Lời Chúa.

– Tạ ơn Chúa

 Tin Mừng

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha (thầy)

– Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh…

– Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

 …………….

– Đó là Lời Chúa.

– Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa .

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dâng bánh:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

CĐ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Dâng rượu:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

CĐ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

CĐ: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha

– Hãy nâng tâm hồn lên

– Chúng con đang hướng về Chúa

– Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta

– Thật là chính đáng

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,

chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,

Người được Cha sai đến làm Đấng Cứu Độ và Chuộc Tội chúng con.

Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Đức Trinh Nữ sinh ra.

Để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,

Người đã dang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha

Và đồng thanh tung hô rằng:

 

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 —————

Lạy Chúa , Chúa thật là Đấng Thánh,

là nguồn mọi sự thánh thiện.

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

để trở nên cho chúng con Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ  hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy,

Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ  ra cho các con và nhiều người được tha tội.

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin.

CĐ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,

và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,

vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,

để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng T.

Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

{Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T… mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.

Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.}

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,

và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con

đã ly trần trong tình thương của Chúa.

Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa  qua mọi thời đại,

và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến  muôn đời.

CĐ: Amen

Nghi Thức Hiệp Lễ

Chủ tế:  Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

 Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,

xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.

Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,

Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và  được an toàn khỏi mọi biến loạn,

đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con

CĐ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang

là của Chúa đến muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:

"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ:  Amen.

Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

CĐ:   Và ở cùng cha.

Lm: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

CĐ:   Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

 LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

A.    Ngoài Mùa Phục Sinh.

Lạy Chúa, Đức Giê-Su Con Chúa đã để lại cho chúng con bí tích Thánh Thể làm lương thực đi đường giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa, Ước chi Nhờ bí tích này người Anh Chị Em tín hữu của chúng con là T… được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. AMEN.

hoặc:

Lạy Chúa, Trong bí tích Vượt Qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, Đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho người con của Chúa là T… đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng Người hưởng vinh quang Phục Sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. AMEN.

B.    Trong mùa Phục Sinh

Lạy Chúa,Chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho người con của Chúa là T… mới qua đời. Xin thương đón nhận T… vào nhà Chúa, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa , Chúa chúng con. AMEN.

Hoặc:

Lạy Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, nhờ Thánh Lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là T… (hôm nay) đã lìa cõi thế, được Máu Thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm, và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày Phục Sinh, Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con. AMEN.

Nghi thức kết lễ

– Chúa ở cùng anh chị em

– Và ở cùng cha.

– Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

– Amen

– Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

– Tạ ơn Chúa.

NGHI THỨC TIỄN ĐƯA

LM đứng trước quan tài, có các giúp lễ mang nước Thánh và hương đi theo. Quay xuống cộng đồng LM nói:

Anh chị em thân mến, linh hồn người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong an bình của Đức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện và phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái Chúa chúng ta. Người thân yêu này đã trở nên con cái Chúa qua Bí Tích Rửa tội, và đã được nuôi dưỡng nơi Bàn tiệc con cái Người trong Nước Trời cùng với các Thánh của Chúa.

Xin Chúa nhận người thân yêu này vào số các Thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.

–       Rảy Nước Thánh và xông hương quan tài.

–       Trong khi Rảy Nước Thánh và Xông Hương, Cộng Đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh.

Đáp Ca.

X: Xin các Thánh của chúa đến phù hộ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa.

Đ: Xin đón nhận Linh hồn T… mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

X: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ Abraham.

Đ: Xin đón nhận Linh hồn T… mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

X: Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.

Đ: Xin đón nhận Linh hồn T… mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

 

KINH CẦU.

X: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Đ: Chúa chữa chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

– Vì Chúa xuống thế.

– Vì Chúa sinh ra.

– Vì phép Rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu.

– Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh Giá.

– Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

– Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

– Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

– Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

– Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.

– Đến ngày phán xét.

LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa chúng con phó dâng linh hồn T… cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng tôn Nhan Chúa. Nhờ  lòng  từ bi và nhân ái Chúa. Xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ: Amen.

Khi di quan ra khỏi nhà thờ.

Linh Mục cùng với Cộng đoàn đọc ca tiền xướng sau:

– Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc.

– Xin các Thánh tử đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu.

– Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ được sống muôn đời." Amen.