Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Khu Giao V Thánh Phaolô Tông Đồ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 17:30 ngày 25-01-2013, tại thánh đường giáo xứ tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Hôm nay cũng là dịp giáo khu V mừng bổn mạng.

Vào lúc 17:30 ngày 25-01-2013, tại thánh đường giáo xứ tổ chức Thánh lễ  mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Hôm nay cũng là dịp giáo khu V mừng bổn mạng.

Xem thêm ảnh xin nhấn vào đây

Ảnh: Martin Văn Đức