THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN ( Giáo Phận Bà Rịa ) được truyền hình trực tiếp

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN ( Giáo Phận Bà Rịa ) được truyền hình trực tiếp

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jan 19/01/2016


Ðức Tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn:

· Sinh 02.01.1952: tại tỉnh Biên Hoà, thuộc Giáo phận Sài Gòn
· 1963-1971: Tu học tại Tiểu Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn
· 1971-1977: Tu học tại Giáo hoàng Học viện thánh PIÔ X, Ðà Lạt 
· 1977-1980: Giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
· 31.12.1980: Thụ phong linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Vãn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
· 1981-1991: Chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Ðường, Suối Quít thuộc Giáo phận Xuân Lộc
· 1991-2001: Chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước Lễ, Giáo phận Xuân Lộc
· 2001-2005: Du học tại Học viện Công giáo Paris, tốt nghiệp với học vịCao học thần học tín lý
· Từ nãm 2006: Phụ trách thường huấn linh mục, Giám đốc chủng sinh, Tổng Thý ký Hội Ðồng Linh Mục Giáo phận, phụ trách Chủng viện thánh Tôma tại Hải Sơn, thuộc Giáo phận Bà Rịa
· Từ nãm 2011: Tổng Ðại Diện Giáo phận Bà Rịa
· 28.11.2015: Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa với quyền kế vị.