Thánh lễ thiếu nhi Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ thiếu nhi Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Vào lúc 07:30 Chúa nhật ngày 17/11/2013 Cha Phanxicô Phạm Xuân Chính đã chủ tế thánh lễ thiếu nhi, Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vào lúc 07:30 Chúa nhật ngày 17/11/2013 Cha Phanxicô Phạm Xuân Chính, Dòng Cát Minh đã chủ tế thánh lễ thiếu nhi, Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

MVTTGx