Thếu Nhi Thánh Thể

Thếu Nhi Thánh Thể

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

 

 

Số lượng đoàn sinh: 250 đoàn sinh | Số lượng Huynh Trưởng – GLV: 20 

 Lịch sinh hoạtChúa Nhật  7h00 đến 10h15