Thứ Ba Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Năm Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 12/04/2017

Ngắm Thứ Năm : Ông Thành Khu Giáo III.