Thư Mời Họp HĐMVGX Phú Hòa

Thư Mời Họp HĐMVGX Phú Hòa

Uncategorized - Mar 24/03/2014

kính mời BĐH các khu giáo và đại diện các ban ngành đoàn thể đến tham dự cuộc họp HĐMV vào lúc 19h00 ngày 23/09/2013 tại hội trường giáo xứ

Thừa lệnh Cha chánh xứ giáo xứ Phú Hòa,

Ban thường vụ HĐMV Gx Phú Hòa xin trân trọng kính mời BĐH các khu giáo và đại diện các ban ngành đoàn thể đến tham dự cuộc họp HĐMV vào lúc 19h00 ngày 23/09/2013 tại hội trường giáo xứ để triển khai các công việc sắp tới. Xin quý vị cố gắng thu xếp thời gian có mặt đông đủ

           

Phú Hòa ngày 18 tháng 09 năm 2013

             T/m HĐMV Gx Phú Hoà

             Bart. Lê Sơn Hà