Thư Mời Họp HĐMVGX Phú Hòa

Thư Mời Họp HĐMVGX Phú Hòa

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Ban thường vụ HĐMV Gx Phú Hòa xin trân trọng kính mời BĐH các khu giáo và đại diện các ban ngành đoàn thể đến tham dự cuộc họp HĐMV vào lúc 19h00 ngày Thứ Hai 02/12/2013

Thừa lệnh Cha chánh xứ giáo xứ Phú Hòa,

Ban thường vụ HĐMV Gx Phú Hòa xin trân trọng kính mời BĐH các khu giáo và đại diện các ban ngành đoàn thể đến tham dự cuộc họp HĐMV vào lúc 19h00 ngày Thứ Hai 02/12/2013 tại hội trường giáo xứ để triển khai các công việc mừng đại lễ Giáng Sinh 2013.

Xin quý vị cố gắng thu xếp thời gian có mặt đông đủ

                            

          Phú Hòa ngày 25 tháng 11 năm 2013

                                                                      T/m HĐMV Gx Phú Hoà

                                                                           Bart. Lê Sơn Hà