Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Dấu Đanh Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Ba : Ông Đạt BTV.