Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Ba : Ông Chắn Khu Giáo VI.