Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Bốn Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Bốn Năm : Ông Trung Khu Giáo IV.