Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Sáu Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Sáu : Ông Giản Khu Giáo I.